Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | ... | 248 | 249 | 250
Verslag eener proefneming met het kunstmatig drogen van gras en van erwten
Verslag gerigt aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, beschermheer der Delftsche Academie (den senaat van het studentencorps)
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent de inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam
Verslag omtrent den toestand der visscherijen
Verslag omtrent den toestand der visscherijen
Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden der filiaalinrichting te Amsterdam van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologis
Verslag omtrent het onderzoek naar het aanwezig zijn van grafsteden of andere historische merkwaardigheden in de voormalige hofk (D. Veegens en Hooft van Iddekinge)
Verslag over de typhus-epidemie in het kamp te Wittenberg
Verslag over den toestand van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, 1861, 1865-18..
Verslag over het .. boekjaar van het Bataviaasch tjuniaveer over het jaar ...
Verslag over het boekjaar ... (Koloniale Bank)
Verslag over het wetsontwerp tot herziening vn de belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen
Verslag uitgebracht aan het Comité tot waarneming der belangen van houders van St. Paul- en Pacific-spoorweg-obligatiën (J. Carp)
Verslag van al het verrigte tot herstel van het Nederlandsche muntwezen van het jaar 1842 tot en met 1851 (A. Vrolik)
Verslag van de Algemeene Vereeniging tegen het Pauperisme bij de Arbeidende Klassen van den Minder Gegoeden Stand [voorz. S. Bla
Verslag van de Commissie tot het onderzoek en de beantwoording van eenige vraagpunten het Noordzee-Kanaal betreffende, ingesteld (met eenige bemerkingen van T.J. Stieltjes)
Verslag van de Commissie van onderzoek in zake de weesinrichting te Neerbosch
Verslag van de Heeren V.J. van Dolder en H.F. Morbotter, omtrent hunne bevindingen in de fabriek Poerwoedadie van A. Baron Sloet
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Wageningen
Verslag van de Vergaderingen over de Internationale Avarij Grosse Regeling, gehouden te Antwerpen op 30 Augustus en volgende dag (E.N. Rahusen)