Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | ... | 248 | 249 | 250
Over de ontwikkeling der begrippen ruimte en tijd in verband met het relativiteitsbeginsel (J.A. Schouten)
Over de onwaarheid der Nederlandsche Hervormde Kerk (G. Bruna)
Over de oorzaken en gevolgen der heerschende armoede in Nederland, en de middelen tot derzelver herstel
Over de opleiding tot controleur bij het binnenlandsch bestuur in Nederl.-Indië (Eckart)
Over de poëzij en hare verdeeling in soorten (W.G. Brill)
Over de regeling van het Hooger onderwijs
Over de regeling van het medisch onderwijs in verband met die van het hooger onderwijs in het algemeen (F.C. Donders)
Over de reorganisatie van het medisch hooger onderwijs (R.P. van Calcar)
Over de schadelijke en verderfelijke werking onzer belastingen en wel bepaaldelijk onzer accijnsbelastingen, op de gezondheid en (R. Westerhoff)
Over de suikerbelasting hier te lande (A. de Bruyn)
Over de vaststelling en invoering van het wetboek van strafrecht
Over de verhooging van het militie contingent (H.A.M. Roelants)
Over de veroveringszuchtige staatkunde, haar wezen en haar lot (W.G. Brill)
Over de verwarming van schoollokalen (Rietschel)
Over de voorgeschiedenis van den oorlog met Italië (vertaald uit het Duitsch)
Over de voortreffelijkheid van 's menschen gevoel voor natuur- en kunst-schoon (D.T.H.)
Over de vraag naar de meest fundamenteele wetten der natuur (J.D. van der Waals Jr.)
Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde (H.A. Kooyker)
Over de waarde en de onwaarde van het academisch onderwijs in de wijsbegeerte (uitgesproken C.B. Spruyt)
Over de weeskamers, zooals die vroeger in Holland en Zeeland bestonden (E. Bergsma)
Over de werking van den alcohol op hersenen en ruggemerg (Th. Ziehen ; uit het Duitsch)
Over de wetenschappelijke beoefening der moderne talen (B. Symons)
Over de wetgeving op de registratie (Ph.J. Bachiene)
Over de wonderlijke kunst van "lezen" (Annie Salomons)
Over de wording van literaire kunstwerken (G. Kalff)
Over den Raad van Marine en promotie (Charles Napier)
Over den ijk van gasmeters (P.L. Rijke)
Over den internationalen financieelen en economischen toestand (G. Vissering)