Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | 248 | 249 | 250
Bescherming van monumenten (J.C. Overvoorde)
Bescherming van nuttige diersoorten bij de wet (Paul Harting)
Bescherming voor de Nederlandsche scheepvaart (A. Kotting)
Beschouwing over de pensioenen van de Koninklijke Nederlandsche zeemagt in verband met hare diensten in de koloniën van den Staa (C.A.W. Halverhout)
Beschouwing over het verkrijgen van vrijwilligers voor de Nederlandsche armée, uitsluitend voor het Oost-Indische leger, in verb (G.M. Koentz)
Beschouwing over het wenschelijke der daarstelling eener algemeen werkende wet ter verzekering van het regt op uitvindingen en v (een lid der Nederl. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid)
Beschouwing van het op den 25n October 1858, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgesteld ontwerp van wet ter afschaffing (A.D. van der Gon Netscher)
Beschouwing van het tiendregt
Beschouwing van § 67 van het verslag der Commissie van Rapporteurs over de staatsbegrooting van het dienstjaar 1850 (W.P. van den Ende)
Beschouwingen betreffende Grave en de Westerschelde in verband met de defensiewet
Beschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie Noordbrabant
Beschouwingen betreffende den tegenwoordigen toestand der Gouvernements suiker-industrie in Midden-Java, en voorstellen tot hare (de kamer van Koophandel ... te Samarang)
Beschouwingen en bedenkingen over en tegen het bij de wetgevende macht in overweging zijnde Ontwerp van wet tot wijziging en aan (van Steenbergen ; A. de Wit ... et al.)
Beschouwingen en voorstellen der staatscommissie van enquête omtrent het spoorwegpersoneel, benoemd bij K.B. van 20 April 1903, (voorz. J.D. Veegens)
Beschouwingen naar aanleiding van David Hume en zijne leer van het kenvermogen (M.A. van Melle)
Beschouwingen naar aanleiding van Dr. N. Japikse's Europa en Bismarck's vredespolitiek (G.J.W. Koolemans Beijnen)
Beschouwingen naar aanleiding van de vredesboodschap van den Czaar (H. Oolgaardt)
Beschouwingen naar aanleiding van het ontwerp van wet op de nieuwe regterlijke inrigting, met betrekking tot het vervallen der v
Beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp tot bedijking en droogmaking van het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee (P.J.G. van Diggelen)
Beschouwingen naar aanleiding van: "Eene inkwartieringsgeschiedenis" (S.J.T.H. Nedermeijer van Rosenthal ; toegelicht C.J.R. Nobel)
Beschouwingen nopens de uitgaven voor ons krijgswezen, naar aanleiding van de beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten-Gene (Z.)
Beschouwingen omtrent de Nederlandsche levende strijdkrachten (F)
Beschouwingen omtrent de besluiten van H. H. Gedeputeerde Staten van Zuidholland en van Z. M. den Koning, waarbij de schikking o (een lid van den Kerkeraad aldaar)
Beschouwingen omtrent de toepassing der wet van den 7den julij 1865 (Staatsbl. n79) houdende wijziging der gemeentewet van den 2 (H.G.C.L. Janssens)
Beschouwingen omtrent het aanhangige Ontwerp van wet tot regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den gene (Enargus)
Beschouwingen omtrent het eventueel wijzigen der concessie van de Maatschappij tot exploitatie van staats-spoorwegen (H.C. Du Bois)
Beschouwingen over Artikel I der koffij-veilconditiën van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, en de uitspraak van het Provinci (F.A. Linse)
Beschouwingen over Holland op zijn smalst