Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | ... | 248 | 249 | 250
Memorie tegen het rapport der staatscommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 29 Nov. 1853, No. 66, tot het voorstellen van (namens de eigenaren van slaven op het eiland St. Martin (Nederlandsch gedeelte) S.J. Cohen)
Memorie ter toelichting der ontworpen herziening van de artikelen van overeenkomst der Nederlandsche Handel-Maatschappij
Memorie ter zake van de verandering van art. XI van het Algemeen Reglement der Nederlandsche Hervormde Kerk, voorloopig vastgest (J.J. van Toorenenbergen ... et al.)
Memorie tot bevordering eener meer juiste beoordeeling van het Tractaat tot regeling der suikerbelasting, en van het daarmede in (H. Munzebrock)
Memorie uitgebracht door de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (erkend bij Kon. Besl. van 26 Nov. 1849), (In de naam der Maatschappij F.C. Donders, J.P. Heije)
Memorie van aanmerkingen op het verdrag van handel en scheepvaart tusschen Nederland en België (ondertek. Petrus Regout)
Memorie van bezwaren en klagten tegen de voortdurende heffing der contributiën, ten behoeve van den polder Oud-Herkingen, ingele
Memorie van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Almelo, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over de ontworpen rigting d
Memorie van den capitain ter zee Ver-huell (medegedeeld H.C.A. Verhuell)
Memorie van het Indisch Landbouw-Genootschap aan Zijne Excellentie den Minister van Koloniën (Enklaar van Guericke)
Memorie van rechten in cas van revisie aan de Algemeene Synode van de Nederl. Herv. Kerk, aangeboden door de vijf en zeventig be
Memorie van toelichting der voorgestelde middelen ter redding van 's Rijks finantien, in de brochure van J.H. Warnaars
Memorie van toelichting der voorgestelde middelen ter redding van 's Rijks finantien, in de brochure van J.H. Warnaars (J.H. Warnaars)
Memorie van toelichting op het voorloopig verslag over het kanaal door Holland op zijn smalst, ingediend door eene commissie, be
Memorie van vergelijking van het wets-ontwerp tot den aanleg van Staats-Spoorwegen met de aanvrage om concessie (van J.P. Bredius, W.S. van Reesema en E. Riche)
Memorie, behoorende bij het adres aan Z. M. den Koning, ingediend door het Pensioen Verbond (E. Bergsma)
Mensch of voorwerp? (Titia v.d. Tuuk)
Menschheid en volkenbond (H. Salomons)
Merkwaardige brief van den luitenant-generaal J. van Swieten, gouverneur ter westkust van Sumatra, aan den heer F. H. van Vlissi
Mesopotamië: de sleutel tot de toekomst (J.T. Parfit ; vert. uit het Engels)
Met de Belgische troepen door West-Vlaanderen (Jan Feith)
Met meerderheid van stemmen (I.H. Gosses)
Methods of barbarism (by W.T. Stead)
Mgr. Dr. Schaepman en het R.K. Bijzonder Onderwijs (G. Brom)
Michiel Adriaensz. de Ruyter (samengesteld in opdracht van het Nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag D.F. Scheurleer)
Middelbaar onderwijs (W. Vrolik)
Middelbaar onderwijs problemen (D.J. Kruijtbosch)
Middelbaar onderwijs voor meisjes (D.J. Steyn Parvé)