Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... | 248 | 249 | 250
Barbaren (Arvid Knöppel ; uit het Duits bew. J.L.C)
Barmhartigheid, ook jegens de dieren (A.J.A Vermeer ; uitg. den Internationalen Bond der Christelijke Kerken tot Bescherming der Dieren en tot Bestrijding der Vivisec)
Baruch d'Espinoza, in de lijst van zijn tijd (S.Sr. Coronel)
Baumpflanzung an Gehöften und Landstrassen in den schleswigschen Freilagen (von W. Emeis, Oberförster des Heidekulturvereins für Schleswig-Holstein)
Bazaine und die Rhein-Armee nach Noisseville (E.H.)
Beantwoording van het: Iets over de Nederlandsche marine, door F.C.O
Bede gerigt tot de Hooge Regering onzes lands, ter zake van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik (C. Boon)
Bedenkelijke reactie op strafrechtelijk gebied (A.A. de Pinto)
Bedenkelijke vermaken
Bedenkingen der afdeeling Amsterdam van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap tegen het wetsontwerp op het Lager Onderwijs v
Bedenkingen over den Suiker-accijns, in verband tot den Nederlandschen handel (J. Rueb)
Bedenkingen over den handel, en de ontwerpen van wet, tot regeling der belangen van de scheepvaart (Cands. ten Brink)
Bedenkingen tegen de deportatie (Maria Matthaeus von Baumhauer)
Bedenkingen tegen de effectenbelasting (M. Mees)
Bedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van (W.R. van Hoëvell)
Bedenkingen tegen de memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente in zake het adres van de heere (L.C. Weldrager)
Bedenkingen tegen de nieuwe regterlijke indeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij ontwerp van wet, regelende de inri (J.H.F.K. van Swinderen)
Bedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende he (J.H.F.K. van Swinderen)
Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis ... over den verkoop van gronden op Java (J.D. van Herwerden)
Bedenkingen tegen de voorgedragene accijnswet op de suiker (Wijthoff en Zoon)
Bedenkingen tegen eene verlaging van het uitgaand regt op lompen (de gecommitteerden der Zaanlandsche papierfabrikanten: P. Smidt van Gelder, Pz., C.K. Breet en R. Doorn)
Bedenkingen tegen het Tweede ontwerp van wet regelende het notarisambt (Th. van Uije Pieterse)
Bedenkingen tegen het behoud van bescherming van Nederlands handel en nijverheid in Nederlandsch Indië
Bedenkingen tegen het ontwerp eener nieuwe regterlijke inrichting
Bedenkingen tegen het ontwerp van wet regelende het notarisambt (Th. van Uije Pieterse)
Bedenkingen tegen het ontwerp van wet, houdende wijziging in de wettelijke bepalingen omtrent het pandregt (E.J. Asser)
Bedenkingen tegen het ontwerp-Nelissen tot bestrijding van zedeloosheid (S. van Houten)
Bedenkingen tegen het ontworpen eerste boek van het wetboek van strafregt, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden bi