HomeDe taak der wijsbegeertePagina 8

JPEG (Deze pagina), 873.92 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

6
schen elke reeks van nieuwe feiten; elke reeks van
verwante feiten levert de stof voor een bijzondere _ l
wetenschap met een afzonderlijke taak. ;
Vl/at, en ziehier de vraag voor welke wij op Uwe l
welwillende aandacht rekenen, wat is dan nu de taak
dier wetenschap, die aangeduid wordt met den naam jij
van wijsbegeerte? Of heeft de wijsbegeerte geen il
_ taak? Dat is beweerd. Beweerd is, dat voor zoover j
ons feiten bekend zijn of worden, zij worden toebe-
A deeld aan eene bijzondere wetenschap, en er dus voor 1,
de wijsbegeerte geen stof tot onderzoek overblijft.
Vooral ten opzichte van die bewering ondernemen wij
ons onderzoek, en stellen daarom voortdurend de j
vraag en of wat de wijsbegeerte wil onderzoeken de j
moeite des onderzoekens waard is, en of hetgeen zij lj
onderzoekt niet onderzocht wordt of worden kan ts
door eene van de andere wetenschappen.
r J s ?
De taak der wijsbegeerte. Van Plato af, die ons het
woord schonk en er de kennis van het onverganke-
l lijke onder verstond, tot op onze dagen, waarin wordt
gewaagd van een dogmatische, een empirische en een
critische wijsbegeerte, heeft men allerlei definities van
die wetenschap voorgedragen. Al die definities in " ยท
hare waarde latende, zoeken wij naar de eene ge- I
dachte, waaraan alle wijsgeerige wetenschappen wel-
licht beantwoorden. De wijsbegeerte toch is niet eene
j . wetenschap, maar zij heeft, als eene rivier, vele ver-
V takkingen. Er is aan de hoogescholen geen faculteit, .
T waar wij haar niet ontmoeten. Wel geteld zijn er
twaalf wetenschappen, die hetzij door haar naam,
[ hetzij bij algemeene overeenkomst, geacht worden j
i l
. E
l
lig