HomeDe taak der wijsbegeertePagina 5

JPEG (Deze pagina), 708.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

» l
l
l
i Eelel Gz00lAenlöare Heeïeze Cnraleren i
van deze Unz'21eïsz`lez'l;
· H0qgWelGeó0ïe’n Heer «Seerelaris van
. hel College van (.`uïa!01’en,·
H00g'GF/EETCZE Heeren Pïejesseren ,·
WelEclel ZeeïGeleeïele Heeren Leeleïen
en Daelaren zn ele verse/zillenrle weten-
, xehappen;
VVelEerwaam’e Heeren Beclzenaren van .
• i den G0a’sa’z'ensl; ,
oWelEa’ele Heeren Slnclenlen
, en 000rls Gn allen, alle a’e pleelzlzg-
ll I hezcl van clzl oegenólzla door Uwe aan- l
5 l zcvezzjglzezrl zrerhaogl,
T Aanzzenlnle Vergacleïing!
_ i Den mensch is, Spinoza heeft het ons geleerd,
de trek ingeplant om in zijn bestaan te volharden.
. Aan dien trek om te blijven bestaan ontspringt de
i begeerte naar hetgeen dat bestaan doet voortduren en
naar de middelen tot afweer van hetgeen dat bestaan
_ bedreigt. Wat den mensch voeden en dekken en be-
schermen kan ligt evenwel niet voor de hand. De eigen-
j schappen der dingen, voor hem van belang, zijn hem
oorspronkelijk niet als zoodanig bekend. Gesteld, de
mensch kon van nature lezen, dan hangen daarom de ,
vruchten nog niet aan de boomen, voorzien van het
l .