HomeDe taak der wijsbegeertePagina 44

JPEG (Deze pagina), 859.80 KB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

i l
38
U de hooge opvatting, door U gekoesterd van Uw taak
Gij, die in Uwe leerlingen het allereerst den mensch
hebt gezocht, door U te vormen voor het leven. .
Ik vertolk niet alleen wat er omgaat in mijn eigen ik
hart, ik, spreek uit naam van Uwe vrienden uit alle
rang en stand, van Uwe leerlingen van vroeger en ,,
later tijd, allen tot U opziend met dankbaarheid en V
eerbied, door U en die een hulpe is tegenover Utoe
te wenschen: een lange reeks van blijde en zonnige 1
jaren. K
HoogGeleerde Heeren Professoren! Zie ik Uwe j
achtbare rijen langs, dan komt mij in de gedachten ‘ ,
de brief, dien Spinoza den 3oS Maart 1673 schreef
aan Fabritius, den Raadsheer van den Keurvorst,
waarmede hij de benoeming tot Hoogleeraar te Heidel- l
berg van de hand wees, wijl hij niet wist >>binnen welke
palen zijne vrijheid van te philosopheeren ingesloten
zal moeten wezen." Vergelijk ik daarmede de gulden
vrijheid van onderzoek, U allen toegestaan, dan zie 2
ik door U vertegenwoordigd eene Universiteit, tot `
welke te behooren voorzeker de hoogste eerzucht ‘
bevredigt van den zoekenden geest. In die stem- U '
ming kom ik tot U, maar ook in het besef der "
verantwoordelijkheid, van elke vrijheid de keerzijde.
Ik heb het voorrecht vrienden onder U te tellen .
van vele, van twintig, van dertig jaren. Ik kan ,
hen niet afzonderlijk toespreken -- zij weten, wat er
op dit oogenblik in mij omgaat. Maar tot U allen
mag ik zeggen, dat ik plaats neme in Uw kring, be-
zield met het voorn.emen om met U te arbeiden aan
de groote taak, die allen vereenigt. Schenkt mij