HomeDe taak der wijsbegeertePagina 43

JPEG (Deze pagina), 839.11 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

37
twee data liggen juist zestig jaren, tijdvak, dat in de l
geschiedenis der wijsbegeerte aan deze Academie il
genoemd zal worden naar U beiden. Uw jonge ziel
dronk eenmaal de woorden in van den genialen
_ Meester, en die Meester heeft U liefgehad, U, die
, met Allard Pierson tot aan het eind zijns levens zijn
E trots waart en zijn glorie. l/ie Uwe geschriften uit
dien tijd herleest, komt thans nog onder de bekoring
van de vereering, `door den discipel zijn Meester ge-
wijd. De jongeling, man geworden. vond daarna zijn
eigen paden, de leerling kwam tot zelfstandigheid.
i Van toen af hebt Gij het beschaafde Nederland ver-
kwikt met die lange reeks van geschriften, die een
overzicht vertegenwoordigen van het beste, dat op
wijsgeerig gebied het licht zag, Gij hebt ontleed, ge-
i waarschuwd, aanbevolen, Gij hebt den weg gewezen,
het goede gescheiden van het minder goede ­- en
een medemensch gekrenkt hebt Gij nooit. En wat
Gij hebt geschreven hebt Gij geschreven in Uw stijl,
die het hoogste kenmerk draagt van stijl, die niet is
na te volgen. Daarmede is het karakter van Uw schrif-
telijken arbeid, daarmede is ook het karakter van
Uw arbeid als Hoogleeraar, althans voor een deelge-
{ schetst. Gij hebt in Uw leerlingen het goede aange-
" wezen, het minder goede zou dan van zelf verdwij-
nen - zoo leerde U Uw menschenkennis, de menschen-
4 kennis van elk groot hart. Thans sta ik hier als Uw
X opvolger. lk zal niet trachten onderwijs te geven,
zooals ik weet, dat Gij het deedt. Ik zal mijn eigen
weg volgen, wetende dat ik zoodoende handel in
- Uwen geest. Maar wel zal mij. zoolang ik dit ambt
vervullen mag, als een voorbeeld voor den geest staan
• V