HomeDe taak der wijsbegeertePagina 38

JPEG (Deze pagina), 877.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

W verstrooien zich. Houdt het hoog, en ieder arbeider
jl in de werkplaats der wetenschap, gevoelt zich voor _
zijn bescheiden deel medewerker aan het groote ge- i
heel. De wijsbegeerte is, alleen reeds door haren . {
moed om zoo hoog een ­doel te blijven uitspreken, ‘
een bezielende en samenbindende macht. I
Hier zou ik mijn voornemen, de taak der wijs- f
begeerte te beschrijven, uitgevoerd kunnen achten,
ware hetiniet, dat er tegen die taak nóg eene
bedenking wordt in het midden gebracht, wederom =
die van overbodigheid, maar nu van een andere zijde.
»Wat gij zoekt", zoo vernemen wij, »is reeds in ons
bezit. Wij hebben een hoofd en hart bevredigende .
beschouwing van het bestaande. En wij bezitten die in
beschouwing van het bestaande met zóó groote S
verzekerdheid, dat wij en onze mede-overtuigden .
l er niet van kunnen zwijgen. In liederen en psalmen
moeten wij lucht geven aan hetgeen ons tot in `
` ons binnenste vervult." Ziedaar de taal van den gods- .
ï dienst, want de godsdienst is het, die in volheid be- i
W zit, wat de wijsbegeerte tastend zoekt. Wat zal de A
wijsbegeerte daarop antwoorden? Zal zij tot inkeer
komen, aftreden, en hare taak door den godsdienst ,
vervuld achten? De vraag dient vooraf te gaan, of `
wijsbegeerte en godsdienst wel te vergelijken groot- ‘ i
heden zijn. Reeds uitwendig is er groot verschil. De .
wijsbegeerte kan nooit anders zijn dan een zaak van ·
{ weinigen, de godsdienst is een zaak van allen. De X
z wijsbegeerte staat als de Venus van l/lilo, met afge- ,
knotte armen, zij kan niet allen bereiken - de gods-
dienst is als het kruisbeeld van Christus, de armen
i__@__*__&_“____,_ j j j jj _ /