HomeDe taak der wijsbegeertePagina 36

JPEG (Deze pagina), 866.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

. ë
30
het bestaande behoort immers ons eigen kenver­
mogen, en de normen, waarnaar onze geest de wereld
beoordeelt, zijn van de inrichting dier wereld niet los
te maken. Een beschouwing van het bestaande te
verwerven, ziedaar dan de taak der wijsbegeerte,
wel te verstaan eene, die hoofd en hart bevredigt. fl
Misschien wordt tegen die laatste bijvoeging eene
bedenking gemaakt. Dat een beschouwing van het
bestaande dan eerst bereikt kan worden geacht, wanneer
zij het verstand bevredigt, zal niet worden bestreden.
Maar moet zij bevrediging schenken ook aan het hart?
_ Hoe dan, wanneer? zij alleen maar aannemelijk is voor
het denken? Er zijn wereldbeschouwingen, die in dat
geval verkeeren. Er is een wereldbeschouwing, vol-
gens welke de vooruitgang gebaat wordt door het
ten onder gaan van het zwakke. Volgens die leer '
wordt er aan de menschheid geen grooter dienst be-
i wezen dan door het afschaffen van de geneeskundige
faculteit. Dan immers gaat het zwakke te eerder te
gronde en is, wijl dan slechts het sterkere overblijft,
de vooruitgang verzekerd. Christus, die het gekrookte
riet niet wilde breken, is volgens die theorie de grootste
, vijand der menschheid. Tegen die leer nu, gesteld het
denken kon haar niet wederleggen, komt het mensche-
lijk gemoed in opstand. »Dat kán," zoo roept ieder uit, ‘
»de ware beschouwing niet zijn. Ook al zien wij de fout
in de redeneering nog niet, een fout moet er schui-
len. Wij voor ons wenschen het er niet op te wagen,
· en roepen bij het ziekbed der onzen den geneesheer."
ï Een hoofd en hart bevredigende beschouwing van
het bestaande, de taak der wijsbegeerte. Dat is niet
meer of minder, dan eene oplossing van het wereld-
' l
I