HomeDe taak der wijsbegeertePagina 33

JPEG (Deze pagina), 834.95 KB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

I F r4:__-Z'?-:”"`,v__r. ,,­ ,.~« -.,,.`,t __" ,.,___. ~_.,.. ­ T, V T,. .. ­ V .., ~..v_,,­•».¥.. ­·,..,,­?,­­...­.«--·­­••,•­<·­-·;;»­:y~;7­•·-Q·•····*"•¤g*··­··-r*·•;;»-­·~··*"i'*'·•*'*‘·""T*'*­-•·"" " ·•·‘~-·~*"·* ·­' ·­~¤ '­-»"*‘v,:Z"*" «
Mijne Hoorders, - want houdt mij niet op, de
tijd is kort en het onderwerp, dat hier slechts kan
worden aangestipt is van het allerhoogste belang -­
Gij kunt zeggen, dat de wijsbegeerte een zaak van
á weelde is, maar daarom is zij dat nog niet. Hier,
waar het de vraag betreft of er normen zijn van
waar, goed en schoon en waar die normen zijn te
. vinden, staan wij midden in het practische leven.
Ten allen tijde zijn er menschen geweest, en onze
tijd maakt daarop geen uitzondering, die zich aan de
normen van het gezonde denken hebben onttrokken,
een beroep doende op ervaringen hun vergund i
maar anderen ontzegd. Het is de taak der wijs-
· begeerte, en niet haar minst beteekenende, om op
het voetspoor van Socrates, dit hoog te houden, dat
er maar ééne waarheid is, en dat aan die ééne waar-
heid ieder denkend wezen, niet een uitgezonderd,
zich heeft te onderwerpen. Er zijn eeuwige waar-
heden, dat is: waarheden, niet afhankelijk van
tijd of plaats, waarheden, die u eer het hoofd te
· pletter doen loopen dan terug te wijken. Met het
verbreiden dier zekerheden, met het zoeken ze te ,
vermeerderen, houdt de wijsbegeerte die koelheid in
._ de hoofden, zonder welke de maatschappij op den
duur zou komen te verkeeren in een groot gesticht l
van krankzinnigen ,
Ook voor het goede zijn er normen. Men heeft, .
lettende op het verschil in opvatting van wat goed i _
is in verschillende landen - men vergelijke slechts ·
­ de opvatting van de Zondags-viering in Frankrijk
met die in Engeland --- niet zonder lichtzinnig-
heid de moraal ,,une chose geographique" genoemd. A
i