HomeDe taak der wijsbegeertePagina 20

JPEG (Deze pagina), 896.13 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 37.54 MB

` ‘ o
18 Q l
r@d@naar t@ spr@k@11, is @@n kruis, h@t v@rl0ssings-
t@@k@n d@r n1@nschh@id, haar bogcn schrag@n als m@t _
g@vouw@11 handcn h@t g@w@lf, biddcnd rust@nd@ op
d@ zuil@n, zuil@n als korcnar@n zoo slank @11 noch-
tans massi@f als c@d@r@n van d@n Libanon, kath@draal,
wi@r g@v@lspits@n, h@m@lwaarts wijz@ncl, ons h@rinn@- Ԥ
r@n, dat d@ n1@nsch op d@z@ aard@ g@@n blijv@nd@ `
plaats h@@ft, h@m@lwaarts wijz@nd@, als pr@dikt@n zij:
m@nscl1, richt uw l@v@n in ond@r hct g@zichtspunt
van d@ @@uwigh@id, sub a@t@rnitatis sp@ci@. H@t is ,
Sp1noza’s onst@rf@lijk@ glori@, d@ g@clacht@ t@ h@b­ ·
b@n v@rh@v@n tot d@ @@nh@id van h@t H@@lal, maar
-­ d@ ov@rtuigcl@ Spinozistcn in d@z@ v@rgad@ring
mogcn h@t mii v@rg@v@n! ­- b@r@ikt kunn@n wij d@
@@nh@id ni@t acht@n. Waardc blijft @v@11w@l Spinoza’s i
onv@rg@lijk schoon@ arb@id b@houd@n, wijl hij door "
di@n arbcicl h@t idcaal, waarh@@n wij ons h@bb@n t@ _
b@w@g@n, blink@11d h@@ft g@houd@n @n hoog. Spinoza
was tot in h@t binn@nst@ zijncr zi@l monist. Zoolang
di@ @@nh@id door h@t d@nk@n nog ni@t is b@r@ikt,
handhav@n wij d@ b@ho@ft@ aan @@n@ w@t@nschap, d@ i
mctaphysica, di@ h@t zo@k@n van di@ @@nh@id h@@ft
t@ b@schouw@n als @@n d@@l van har@ taak. l/Ionistcn
zijn wij, zij h@t ook sl@chts »in hop@." ,
Dc mctaphysica. B@halv@ h@t r@inig@n van d@ grond- 1
b@gripp@n all@r bijzond@r@ w@t@nschapp@n @n h@t zo@­ i
k@n_ naar h@t v@rband tusschcn natuur @n g@@st, h@@ft
zij nog @@n d@rd@ taak, h@t oncl@rzo@k naar h@t Zijn.
Wij l@v@n - in d@ l@@r van h@t m@nsch@lijk k@nv@r-
mogcn wcrd h@t b@w@z@n ­­­ in @@n w@r@ld van 1out@r
voorstcllingcn. Di@ voorst@lling@n vvord@n @v@nw@lni@t j
door ons t@ voorschijn g@ro@p@n, zij dringcn zich ong@­ 2