HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 825.96 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

j 7
j volledige behandeling heel wat meer tijd eischen, is dit: in
i welke verhouding staat de mensch in de hoog en in de
j laag ontwikkelde samenleving tegenover de invloeden der
omgeving, waarin hij leven moet, welke is de beteekenis
dezer levensvoorwaarden voor volken op deze verschil-
ri lende trappen van beschaving en in welke mate onder-
jï gaat de omgeving tegelijkertijd eene verandering door _
* de tegenwoordigheid van den mensch? {
I Dit waren ook de vragen, die zich spoedig aan mij
j opdrongen, toen ik mij uit de hoogontwikkelde Europee­ '
·sche wereld te midden van eene zoo primitieve maat-
. schappij als die der Bahau Dajaks verplaatst zag. Ik zal j
ï dan ook bij de behandeling van het vraagstuk deze twee
, tegenover elkaar stellen, daar ik op die wijze kan af-
E gaan op datgene, wat ik zelf waargenomen en mee door­
.` leefd heb. l
Bekend is het, dat men lang zich veel illusies gemaakt
j heeft omtrent het benijdenswaardige van den natuurstaat. j
i Men gevoelt zich zelf gedrukt door de moeilijkheden, die i
jj in onze ontwikkelde maatschappij de strijd om het be- j
l staan oplevert en meent dan, dat bij de zoogenaamde i
j natuurvolken het leven veel gemakkelijker en gelukkiger j
l is. De waarheid is, dat men geene goede voorstelling heeft .
j van de bezwaren, die aan het aardsch bestaan ook van
j dezen verbonden zijn.
j W leder mensch houdt zich gedurende zijn leven op aarde l
j slechts zoolang staande, als hij in staat is zijne persoon-
j lükheid met de omstandigheden, waaronder hij leeft in
§ qvenwicht te brengen, en de meerdere of mindere ge-
Q ' sächiktheid, waarmede. zijne organisatie zich daartoe leent,
is van beslissenden invloed op zijn gevoel van levensvreugde
l
1 .
V
i l
.. 7