HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 45

JPEG (Deze pagina), 784.92 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

43
ginselen onzer zooveel hooger staande maatschappij en
moet zij daarvan vele stoffelijke en ethische voordeelen
ondervinden. Dit kan echter slechts dan het geval zijn,
‘ wanneer door U die hoogere beschaving verbreid wordt
, op eene wijze, die aan de bevolking en aan de onder
j haar heerschende toestanden is aangepast.
ik Vooral van Uw beleid, van Uw inzicht in de omgeving,
V waarin Gij werkzaam zijt en ik moet er bijvoegen niet
het minst van Uwen, door Uwe bruine ondergeschikten in
het geheim streng gecritiseerden persoon hangt het af,
hoe eene bevolking het gevoerde bestuur opvat en in
hoeverre zü zich voor verbeteringen ontvankelijk betoont.
Tot het nemen van nieuwe maatregelen, ten behoeve
der bevolking, geeft Gij direct of indirect bij de regeering
den eersten stoot en eene zware verantwoordelijkheid zult
‘ ‘~ Gij gevoelen, wanneer Uwe bemoeiingen te kort schieten,
en met geweld ten koste van veel bloed en de levens-
vreugde van honderden moet worden ten uitvoer gelegd,
wat met meer beleid dikwijls beter en zeker meer ten
bate van de bevolking onder haar zou zijn ingevoerd.
Vandaar dat ik hoop, bij U het ernstige voornemen 2
te vinden, om U den daarvoor beschikbaren tijd ten
nutte te maken, mijnerzijds wil ik mijne beste krachten
aan de taak van Uwe opleiding geven en trachten voort-
durend Uwe belangstelling te wekken en gaande te houden.
_ IK HEB GEZEGD.
I
li