HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 832.92 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

* l
l l
_ l
4<> Q
« die mij moed geeft, mijn ambt met vertrouwen te aan-
vaarden. Er moet bij U wel eene ernstige overtuiging J
voor mijne geschiktheid en een zeer onpartijdig oordeel T
i voorgezeten hebben, om mij als toekomstig lid Uwer
, faculteit voor te dragen. lk behoef U eigenlijk van deze Q
~ plaats niet te verzekeren, dat ik mij nog niet als een l
waardig lid in Uw midden schaar, maar Uwe verwachting, l
dat ik de mij opgedragen taak kan vervullen, zal mij
een spoorslag wezen, om mij Uwe keuze waardig te maken.
i Daarvoor reken ik echter vooral op den steun van U, l
l mijne collega`s, die direct of indirect betrokken zijt bij de U
opleiding der toekomstige ambtenaren voor Indië. Het zal
dezen zeker ten voordeele strekken, wanneer ons onder-
wijs met elkaar verband houdt en hiervoor hoop ik samen- V
werking bij U allen te vinden. Ik bekleed echter tevens
den eenigen leerstoel voor ethnologie in ons vaderland ’i
. en gevoel, dat er daarom ook nog andere plichten op
mij rusten en ik voor mijne persoonlijke vorming in dit ,
opzicht nog dubbel den raad en de hulp van mijne collega`s
in aanverwante vakken zal noodig hebben. Ik beveel mij
hiervoor ten zeerste in Uwe belangstelling aan.
Het zeldzame voorrecht valt mij te beurt, mijn voor-
ganger als ambtgenoot in functie naast mij te houden.
Reeds mocht ik, waarde vriend DE GRoo'1‘, ruimschoots
ondervinden, hoezeer ik kan vertrouwen op Uwe voor-
lichting en hulp. Tevens heb ik gemerkt, dat het U geen
gering offer gekost heeft, dezen leerstoel voor een ,
anderen te verwisselen, het denkbeeld, niet langer deel
te kunnen nemen aan de opleiding van hen, die de ge-
wichtigste rol van de Europeanen in het door ons beiden
j E zoo geliefde Indië zullen gaan vervullen, is U zeer pijnlijk.
i Ik ben echter overtuigd, dat het voor den toekomstigen
l