HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 839.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

we ..;. a . .; E ,m.aET,.¤;.;:a­,.TrTEaaa..-aa v·W. ~ ,.· ~ · ---· .-
39
voor het aankweeken van datgene, wat hem later bij
het vervullen zijner betrekking, den grootsten steun zal
verleenen, belangstelling in zijne omgeving.
lk ben er diep van doordrongen, dat mijne taak niet
·' gemakkelijk zal wezen. Op veler steun hoop ik te kunnen
rekenen, in de eerste plaats, mijne heeren, op den Uwen.
HEEREN PROFESSOREN DEZE12 UNIVERSITEI1`. Ik kan mij l
niet voorstellen, dat iemand de eerste schreden zet op
den weg, dien hij in Uw midden moet afleggen, zonder
daarbij een gewettigden schroom te gevoelen. Hoeveel
te meer moet dat niet bij mij het geval zijn, die na het
verlaten dezer Universiteit als arts eene zeer bewogen jl
loopbaan in het verre Indië heb afgelegd en nu ge-
roepen word, een leerstoel in te nemen in de litte-
ii rarische faculteit. Het is waar, de ondoorgrondelijke oor- ,
zaken, die iemands levensloop beheerschen, brachten mij
op het gebied der ethnologie, maar daarbij werd ik mijn
ambt als medicus nooit ontrouw, ja mijne medische kennis
was voor de praktische bestudeering der zeden en gewoon- f
_ ten onder de lager staande volken, een mijner grootste
hulpmiddelen. Mocht ik mij dan ook in het vervolg meer
moeten bezighouden met de wetenschap van de geestelijke ,
en lichamelijke ontwikkeling van den mensch in ’t algemeen, J
wat minder op den weg ligt van den praktischen ge-
neesheer, mijne belangstelling in de vorderingen der ge-
., neeskunde zal ik niet verliezen en evenmin vergeten, dat i
ik in de medische faculteit dezer Universiteit den grond-
slag heb gelegd tot datgene wat ik in Indië heb kun-
nen doen, en waardoor ik tot deze betrekking geroepen werd. Q
Het is vooral Uwe voordracht aan het College van
Curatoren, hooggeachte collega's der litterarische faculteit,
gl
ia
..33