HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 846.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

3,8
keert, in den loop van duizenden jaren op eene over-
machtige natuur veroverd heeft en dat daarom voor de
menschelijke samenleving in haar geheel door het drijven
van enkelen niet op eens eene belangrijke verandering
ten goede kan worden teweeggebracht. i
, _ M1JNE HEEREN CURATOREN. Bijzonder gevoelde ik mij
vereerd, toen het Hare Majesteit onze geëerbiedigde
Koningin behaagde, mij op uwe voordracht te benoemen
J tot hoogleeraar aan deze Universiteit en hoewel ik vol-
; komen gevoel, welk een zware last mij daardoor op de
; schouders wordt gelegd, zoo kan ik toch niet anders, dan
U mijnen oprechten dank te betuigen voor het in mij
J gestelde vertrouwen, dat uit Uwe voordracht sprak. Reeds
de keuze van het onderwerp mijner rede en de wijze,
E waarop ik het hier behandeld heb, zal U hebben doen ii
zien, op welke wijze ik de mij door U opgedragen taak i
denk op te vatten. Wel is het geven van onderwijs mij
E nieuw en zal ik zeker niet weinig moeilijkheden daarbij
ontmoeten, maar mijne veelzijdige werkzaamheden in Indië
hebben mij een inzicht gegeven, in hetgeen de jonge
ambtenaar als voorbereiding voor zijne latere loopbaan
i vooral noodig heeft. Het is onvermijdelijk, dat hij zich .
. eene zekere feitenkennis moet eigenmaken, maar deze
kan tegenover het vele, dat in ons uitgestrekte en velerlei
volken omvattende Indische rijk is op te merken, niet
anders dan beperkt blijven en dreigt in enkele jaren ­,
grootendeels weer verloren te gaan. Ik hoop er daarom
in te slagen, hem daarnaast meer algemeene begrippen
pn omtrent land en volk eigen te kunnen maken, die als
il basis kunnen dienen, om de op eene bepaalde plaats
,·· heerschende toestanden te leeren begrijpen en evenzoo
r
L
U