HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 835.48 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

J .
2,6 ’
verschijnsel op, dat de levensvreugde van normale per- i
sonen onder de hoogst- en laagst staande volken zoo-
lang zij in hunne eigen omgeving verkeeren, in intensiteit
niet verschilt. De best gestelde, hoogst beschaafde per-
sonen, voor wie de onderlinge strijd om het bestaan in _,
de cultuurmaatschappij tot zijne kleinste verhoudingen is i
teruggebracht, schatten hun bestaan op aarde niet veel
hooger en doorleven het met niet meer blijmoedigheid
dan de eenvoudige natuurmensch het zijne. al
De Dajak leeft in züne omgeving, ofschoon hg zich
onbeschermd gevoelt tegenover een heirleger van hem
voortdurend met overmacht belagende geesten, terwijl hij *
zijn zwaren weinig opbrengenden arbeid verricht, toch
zeker even vergenoegd en opgewekt als de Europeaan,
wiens geest van al die angsten bevrijd is, in zijne door
zijne medemenschen beschermde stelling in betrekkelijke · Hi
weelde en overvloed. De eerste zou er niet over denken,
vrijwillig zijn schamel bestaan voor dat in eene beschaafde
maatschappü te verwisselen en waar dat wel eens gebeurt,
daar blijkt het telkens weer, dat de natuurmensch dat i
I i niet als eene verandering ten goede opvat.
A Niet alleen springt dit in het oog bij volken op zoo
verschillend standpunt van beschaving, hetzelfde verschijn­ i
sel doet zich ook voor, wanneer men in onze eigen maat-
schappij den vooruitgang gedurende de laatste eeuwen
‘ vergelijkt met de waardeering, die deze in ’t algemeen
ondervindt.
Uit vroegere tijden, zelfs uit die, welke slechts drie of
vier eeuwen achter ons liggen, zijn er te weinig berich­ =
ten tot ons gekomen, om ons een helder inzicht te ver- V
: schaffen in de levenswijze en andere voorwaarden van
bestaan van het volk in ’t algemeen, maar zeker toch