HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 861.42 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

. 32 ·
Onder de natuurvolken zullen de op alle leden der
samenleving vrij gelijkmatig inwerkende uiterlijke omstan­ ‘
digheden slechts geringe verschillen in hunne ontwikkeling ‘
teweegbrengen, integendeel hebben zij veeleer de strek-
king, individueele verschillen nog geringer te maken. Dit
springt onder primitieve volken duidelijk in het oog; wel
hebben persoonlijke aanleg en meer toevallige bijomstan­ *
digheden de individuen onderling in hunne ontwikkeling
doen uiteengaan, maar men moet langeren tijd onder hen
leven, om dat te bemerken, vandaar de overtuiging, zoo
dikwijls na een vluchtig bezoek van reizigers over natuur-
volken uitgesproken, dat onder hen alle personen aan
elkaar geheel gelijk zouden wezen. Dit is nu ook weder
niet waar en wel evenmin, als dat alle inlanders in Indië
hetzelfde uiterlijk zouden hebben, hoewel de nieuw aan-
gekomen Europeaan den een voor den ander niet onder- Q
kennen kan. Maar toch het feit der grootere onderlinge il
gelijkheid is niet te weerspreken.
ln de centra der beschaving daarentegen bieden de
voorwaarden voor ontwikkeling zulk eene groote verschei- ‘
denheid aan, dat ook personen met denzelfden aanleg
daardoor tot menschen zouden opgroeien, die ten slotte
zoowel psychisch als physiek weinig meer op elkaar
zouden gelijken.
Het verschil in aanleg bij de geboorte is echter boven-
dien aanzienlijk, zoodat het niet te verwonderen is, dat
er in de beschaafde samenleving zulk eene breede klove
tusschen menschen en menschen ontstaat.
Aanleg en opvoeding dragen er echter lang niet altijd i
toe bij, om uit een mensch een waardig lid zijner samen-
leving te doen groeien, zij kunnen samenwerken, om de
ontwikkeling van den mensch in de beschaafde maat-
` l