HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 856.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

2 5
hooger beteekenis, naarmate de maatschappij, waarin hij
leeft zich meer ontwikkelt.
Waar voor alle personen de levensvoorwaarden onge-
veer dezelfde zijn, zooals onder de natuurvolken, daar is l
l van aanpassing alleen in zooverre sprake, dat ieders oor-
spronkelijke aanleg zich naar die voor allen gelijke toe-
standen regelen moet; daar bestaat dus veeleer de nei-
i ging, dat ieders persoonlijke aanleg zich in één bepaalde
richting ontwikkelt, `of wel dat de mensch zich aan zeer
verschillende levensvoorwaarden moet aanpassen.
Geheel anders is het onder de dichte bevolking eener
hoog ontwikkelde maatschappij. Hoe dichter toch de be-
volking wordt, des te sterker leidt de strijd om het be-
staan tot differentiatie. De individuen worden hierdoor steeds A
sterker tot onderlingen wedijver aangespoord, waardoor
g` een ieder van zijne persoonlijke eigenschappen een zoo I
goed mogelijk gebruik tracht te maken. Hij doet dit on-
getwijfeld in zijn eigen belang, doch het komt ook het
geheel ten goede.
Verder maakt eene dichte bevolking verdeeling van j
arbeid in steeds hoogere mate mogelijk. Ieder individu
kan daardoor veel meer en veel beteren arbeid ten voor-
deele van zich en van zijne omgeving verrichten en hij - l
komt bovendien steeds meer in de gelegenheid, om op
zijn bepaald gebied ervaring op te doen en kennis te ver-
gaderen. Komt nu een volk tot de uitvinding van het schrift,
_ zoodat het in staat gesteld wordt iedere vermeerdering .
” in kennis vast te leggen en te bewaren ten nutte van l
het algemeen, dan wordt hierdoor de grondslag gelegd .
tot eene veel sneller voortschrijdende ontwikkeling. Niet
ten onrechte verdeelt men daarom de volken wel eens
in die met- en die zonder schrift.
l
1
l
/