HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 866.69 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

( _ `
` l
22 j
i ondernemen wilde, beproefde ik namelijk sommige Dajaks,
met wie ik maanden had omgegaan en wier volkomen
vertrouwen ik genoot, van de ongegrondheid van vele
hunner denkbeelden en het dwaze hunner verbodsbepalingen {
~ te overtuigen. Hoewel ik in hunne wijze van redeneeren i
en in het algemeen in hunne gansche geestelijke geaard-
. heid geen kenmerkende verschillen met Europeanen heb
kunnen ontdekken, zoo slaagde ik er toch nooit in, een f
l van hen tot het inzicht te brengen, dat men eene reis ‘
kan ondernemen ook, al vliegt een vogel links op of een l
boot kan bouwen, al is het volle maan. Waar dit nu V
aan iemand, toegerust met zooveel grootere kennis der u
l natuur niet gelukt, hoe moeilijk moet dat dan niet zijn .
voor de eigen kritiek, die zelfstandig door goed gecon­
stateerde feiten het onhoudbare der tot dusverre gang-
bare meening aantoonen moet. Onze hoogere toestand ki;
van beschaving is dan ook het resultaat van duizenden
i jaren van geestelijken arbeid, verricht door honderdduizen­ <
den, ja millioenen intellectueel hoogstaande personen uit _
in woonplaats en afstamming zeer verschillende volken.
i Trachten wij thans de levensvoorwaarden van den op l
p hoogeren trap van beschaving staanden mensch ons dui-
j delijker te maken, door haar eens meer in bijzonderheden .
met die der natuurvolken, zooals wij die het eerst schetsten,
te vergelijken. ä
De cultuurvolken beschikken ontwijfelbaar voor de in-
standhouding van de enkele personen, zoowel als voor die j
van een gansch volk over veel uitgebreider kennis van
den mensch zelf en van zijne omgeving en daardoor is
de beschaafde mensch in staat, zijne levensenergie juister
voor het in stand houden van zijn organisme aan te wenden,
zoodat daarvan een betrekkelijk geringer gedeelte behoeft jj
l
li
-. .. ..,..-. ...... _._._r._._. - - . U M