HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 870.79 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

. · l
1 ‘ l
g 2 1 ~ l
toont aan, dat de Bahau’s sedert hun' vertrek uit hun
stamland in geestkracht achteruitgegaan zijn. Elders 1) had f
= ik gelegenheid, hierbij uitvoeriger stil te staan, uit het
E vermelde blijkt echter genoeg, dat ten minste onder de i
L bevolking van Midden-Borneo zoowel de intellectueele
functies als de ethische eigenschappen lijden onder het
ongunstiger worden der uiterlijke omstandigheden. i
1 Dit maakt ons het beeld van den op een laag stand-
i punt van beschaving om een beter bestaan worstelenden
evenmensch nog somberder. Niet alleen weet hij zijne be- .
schikbare levensenergie door gemis aan kennis niet op
voor hem vruchtbare wijze aan te wenden, niet slechts
wordt de som dier beschikbare levensenergie kleiner door _
het zwakkere, door ziekte geteisterde lichaam, maar ten 1
slotte lijden de psychische functies, die dienen moeten om
,1; meerdere kennis te verzamelen en het verbruik van het ar-
X beidsvermogen te regelen, met het geheele organisme mee. i
Het zijn dus waarlijk - dit zal men toegeven -
i geen onbeteekenende machten en invloeden, waardoor l
de mensch op lagen trap van beschaving in zijne verdere j
ontwikkeling wordt tegengegaan en volkomen wordt het
begrijpelijk, dat de menschheid zulk een langen tijd en
de samenwerking van zoovele geslachten heeft noodig l
gehad, om tot het tegenwoordig standpunt van beschaving
te komen. l
Het was wederom eene ervaring, die ik zelf bij de l
· Dajaks opdeed, waardoor ik van die ontzaglijke bezwaren, j
welke het voor ons geslacht moet gehad hebben, om ,
dien langen weg af te leggen, een zeer levendigen in-
druk heeg. Voortdurend te worstelen hebbende met
hun bijgeloof, dat hinderend optrad bij alles, wat ik
I) K. A. v. W. Zittingsverslag 28 Febr. 1903.
1
l
u