HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 877.79 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB


22
en dier weergeven. Naar hunne voorstelling werden zoo-
wel de menschen als hunne huisdieren door twee hemel- i
sche geesten uit boomschors gevormd; beiden bezitten zij
twee zielen, waaraan zij hun aard van levende wezens ont-
""" leenen. Zij houden zich verzekerd, dat machtige geesten
j hen van alle zijden belagen, om hen, zoodra zij iets
strafwaardigs doen, op bevel van hun hoofdgod te straf-
fen met tegenspoed, ziekte of dood.
De wensch, om dit ingrijpen van booze geesten te
voorkomen, leidde tot het ontstaan van tallooze voor-
schriften, hoe men leven moet en deze regelen het doen
en laten der Bahau’s zoowel tegenover hunne omgeving j
als tegenover hunne medemenschen. Daar zij echter het j
F uitvloeisel zijn van zulk eene overtuiging en zoo weinig l
berusten op eene juiste kennis hunner ware belangen,
daar kan het niet verwonderen, dat zij veelal geheel
" tegen die belangen indruischen. De Bahau’s klemmen zich i ’
aan dit geloof met groote angstvalligheid vast, daar het i,
voor hen den steun vormt, dien zij tegenover de hoogere
machten gevoelen noodig te hebben. Hunne vrijheid, om te
handelen naar de eischen van het oogenblik, wordt daar- f
F door op zeer onpraktische wijze aan banden gelegd. l
Evenzeer ondervinden zij dien belemmerenden invloed van
hun geloof bij ziekte: in plaats van met een onbevangen ge-
moed er zich op toe te leggen, uit hunne omgeving genees-
. middelen te vinden, trachten zij door zoo nauwkeurig mogelijk
volgens den adat verrichte bezweringen en offers de ver- l
ii toornde geesten tevreden te stellen of wel goede geesten
te bewegen, om behulpzaam te zijn bij het opvangen of
i doen terugkeeren van een hunner twee zielen, die ontvloden
heet te zijn, en wier terugkeer het herstel ten gevolge j
moet hebben. Het behoeft geen betoog, dat de mensch
2
F l