HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 850.92 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

ll l
‘ 16 ·
32
zij zich ziek door onverstandige levenswijze, wenden ver-
. keerde middelen aan, om zich tegen de buitenwereld te
beschermen en wanneer zij ziek zijn geworden, dan zijn
hunne pogingen, om herstel te bevorderen slechts zelden
rationeel. Al deze ongunstige voorwaarden, waaronder zij bl"
leven, oefenen een machtigen invloed op het zieleleven
dezer menschen.
i Waar een laag staand volk zijn hoofdmiddel van be-
staan, den landbouw, zoo weinig vermag te beschermen
l tegen de schadelijke invloeden van hemel en aarde en
daardoor zich zoo zelden verheugt in overvloed van zijn
eenvoudigst voedingsmiddel, waar hij de grootste inspan-
ning noodig heeft, zelfs in gunstige maatschappelijke ver-
houdingen verkeeren moet, om voldoende in zijne be- T;
scheiden wenschen voor beschutting tegen weer en wind
i te voorzien en ten slotte zoo dikwijls ziek wordt door
hem onbekende factoren en gedoemd tot lichamelijk lüden il
en werkeloosheid, daar behoeft het ons geen verwonde-
ring te baren, dat zulk een volk zich in veel hoogere
mate den speelbal gevoelt van machten buiten hem als
dit op hoogeren trap van beschaving het geval is. Ook
ii wordt hunne gedachtenwereld in veel hoogere mate door ‘
een gevoel van afhankelijkheid tegenover de omgeving
beheerscht.
Zoo dragen bij de Dajaks de voorstellingen, die zij
zich van zichzelf en van hun heelal vormen, geheel het -
n kenmerk van dit gevoel van afhankelijkheid. Een merk-
V waardig bewijs, hoe weinig bij hen een verheffend gevoel l‘
' van mensch te zijn ontwikkeld is en hoe weinig deze
stammen zich boven de dieren en planten hunner omge- l
ving verheven denken, levert hun scheppingsverhaal, waarin
hunne overtuiging omtrent het ontstaan van mensch
i
~ï. ,eie . .. . i . .. . .... .... . ‘