HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 873.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

l 15
slechts zeer gebrekkig geleerd heeft, zich zonder die
kennis tegen hen te beschermen, daar lijdt het organisme
betrekkelijk veel heviger dan daar, waar hij toegerust is
l met meer inzicht, en wordt voor de bestrijding een grooter
"i‘ deel der aanwezige levensenergie verbruikt.
_ Vooral op den arts, die in eene Europeesche omgeving
is opgeleid en over eene zooveel grootere kennis der na-
; tuur en van den mensch beschikt, maakt het een diepen
l indruk, wanneer hij zijn minder ontwikkelden medemensch
zoo sterk ziet lijden door schadelijke invloeden, die hij zelf i
als onwillekeurig heeft leeren ontwijken en sterker dan ooit i
Q wordt hij er van doordrongen, welke aanzienlijke voor- `
deelen de menschheid aan zijne wetenschap verschuldigd j
j is. moge soms nog zoo weinig bevredigd zijn door
i zijne betrekkelijk zwakke kracht in het verdedigen van k
l het menschelük organisme tegen alle schadelijk inwer- g,
‘ kende invloeden en hij moge nog zoo zeer overtuigd
zijn, dat züne macht weinig evenredig is aan zijn wensch,
i waar het geldt den onafwendbaren ondergang van den
mensch nog eene wijle te verschuiven, toch kan het niet
ij anders, of hij zal zijn eigen kunnen leeren zegenen, zoo-
E i dra hij met oordeel des onderscheids van de toestanden i
l kennis neemt, zooals die heerschen onder volken op veel
l lageren trap van beschaving.
Worden toch deze volken reeds ziek door invloeden, p
die elders onschadelijk zijn en lijden zij dus van hunne
omgeving meer, omdat zij de eischen niet kennen, die i
l het lichaam stelt, wil het gezond blijven, zij vormen zich
bovendien nog van alles, wat hen omringt en van de p
inwerking hiervan op zich zelf voorstellingen, die meer li
l berusten op hunne verbeelding dan op eene nauwkeurige i
waarneming der werkelijkheid. Als gevolg hiervan maken i
E
i
, l
l J
j U jj