HomeDe levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschavingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 852.94 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

9
alleen allerlei, wat de voortgaande beschaving nieuws heeft
voortgebracht, zooals telegraaf, spoorwegen, zelfs de kunst
van lezen en schrijven, maar zij missen vooral ook de -
kennis der eigenschappen hunner omgeving, welke hooger
staande volken hebben afgeleid uit tallooze feiten, die zij
zelven en eene lange reeks van geslachten voor hen, hebben
gx ontdekt en waarmede zij in hun bestaan rekening kunnen
houden. Door het gemis van die kennis omtrent hun milieu
werken de onbeschaafde stammen onder veel ongunstiger i
voorwaarden.
Evenals ieder individu zoo beschikt ook een volksstam
slechts over eene bepaalde hoeveelheid arbeidsvermogen,
waarmede hij in zijne nooden voorzien moet; daarom is
het gevaar, waaraan zijne geringe kennis hem blootstelt
niet slechts dit, dat hij slechts zeer onvoldoende daarin
weet te voorzien, maar ook, dat wat hij verwerft, ver-
1 worven is met te groote verspilling van dat arbeidsver­ `
mogen, iets wat tot achteruitgang, zelfs tot vernietiging Y,
van het organisme, dat den strijd om het bestaan heeft l
vol te houden, leiden kan. Moet voor een bepaald doel li
W een grooter deel van het beschikbare arbeidsvermogen 1
verspild worden, dan blijft er voor de voldoening van
andere behoeften des te minder over.
Zooals ik reeds zei, zijn het vooral de Dajaks, die ik
bij de beschouwing van het bestaan eener nog onont-
wikkelde samenleving als voorbeeld neem. Welnu deze 1
verkrijgen hun voedsel als landbouwers vooral uit de rijst-
i cultuur en deze drijven zij door hunne gebrekkige kennis 3
onder zeer ongunstige omstandigheden. Het is hun onbe-
kend, dat een zelfde veld, mits op de rechte wijze be-
werkt, jaren achtereen producten kan opleveren, zij vellen
daarom voor ieder of voor elke twee jaar een gedeelte
’ l
1
1
1
l
l