HomeDe komende stembusstrijdPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

. .. ï - ~ B W ,z. ..«~. .,ap» · r.JlYl"`?Y
nn koivinnnr; s.·rnnnuss·rin.m. 7
Kan hetï in het licht der zooeven medegedeelde uitspraken `,
j van denzelfden politicus cynischer? Eerst moesten de cal-
j vinistische volgelingen, door aanvaring ook tegen Rome, ,
jl op de vereischte hoogte van geestvervoering worden gebracht, B
j om blindelings alles te aanvaarden wat hun in naam der `j
christelijke openbaring wordt aangeboden. Bij de kleine F
j luiden, onder wie dr. Kuyper destijds vooral zijne volge-
gj lingen recrnteerde, werd de strijd tegen Rome in die dagen . ’
l vermengd met een sterk democratisch ijveren. Het in mijn
opstel in de vorige aflevering van dit tijdschrift geciteerde `
. artikel uit de »S%CZ726ZC¢(67"CZ van 7 April 1894 was zeker wel
j een onverdachte uiting van den demoeratischen geest, die
‘ destijds in'dr. Kuypers volgelingen werd ingeblazen. Daar- ii
na, toen het democ-ratisch­calvinistische drijven genoeg
j vruchten had opgeleverd, om van een samengaan met ltome j
j kans op verovering van het regeerkasteel te kunnen ver-
l wachten, werd -­- met zorgvuldige vermijding van het
j woord, om sommige ouderen van dagen niet schichtig te
ze maken - de leuze van het christendom boven geloofsver­
deeldheicl voor den dag gehaald en de christelijkheid in de gl
j natie tegen de revolutie in het harnas gejaagd. Bij deze,
bijna zonder overgang verrichte, zwenking kwam echter onver- .
l mijdelijk zoowel het specitiek ealvinistische alsook het demo-
cratische karakter der anti­revolutionaire partij in verdrukking.
Geen wonder, dat wie fundamenteele scheidingen op den
· voorgrond brengt of laat glippen naar mate zij hem ,,goed
doen", m. a. vv. naar mate hij er politieke zijde bij spinnen
” kan, de mogelijkheid wenscht open te houden, straks weer
iv terug te keeren tot de stelling dat de leuze: ,,tegen de
{ revolutie het geloof" bedenkelijk en te goeddenkend is en
te-; " dat ter wille van het democratische element in de antirevo­
lutionaire staatkunde met de ongodistische democraten [
tegen de conservatieve katholieken gemeene zaak moet jij
· worden gemaakt. Maar geen wonder ook, dat wanneer der- x
a gelijke politieke draaierij in naam des Heilands wordt aan-
j gediend, en aan de goê gemeente wordt op het hart gebon-
B den dat zij zich ter wille van de eere Gods daarnaar hebbe
te gedragen, - geen wonder dat hij het aanschouwen
t_·`
V jfëi