HomeDe komende stembusstrijdPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

g r , j ,_ ,_ _ , F M . we .w.W..,.. ( ,.,,;am.¤;;;;;e;v:;.·,;,=a>‘teW j,
al · .«­; e -.., ‘.^ W. ,ï,¥_ "`“*"’_;e;g_,,,,,.._j`,,,­-.- ew.e.,<«, -y·­~
nn KOMENDE s'rnMBUss'rat.ïn. 5 l
En niet alleen 0 veral zou de antithese tusschen chris- i
telijke en moderne levensbeschouwing de politiek hebben te
beheerschen·, indien haar de innerlike beteekenis toekwam '
, 3
{ waarvan onze christelijke regeering haar den schijn geven j
’ { wil, maar ook altij d. Doch hiervan is zoo weinig sprake, r
dat wi` in dr. Ku er een onverdacht cretui ‘e hebben voor *
­ . Y . .. => .
het slechts tijdelijk bruikbaar zijn der antithese.
j Nog slechts enkele jaren geleden - de Vry.zimzgy-])c- ‘
i mocmat bracht het dezer dagen in herinneringl - wierp ”
hij de antithese tusschen christelijke en moderne poli-
` tiek zoo ver mogelijk van zich af. In Oras Progmm 2
- was de theorie ,,alsof alle christelijke elementen in Europa,
’t zij die in de roomsche kerk nog verbleven, of in den
E boezem der hervormde kerken bloeiden, tegen het ongodde- ’
`·‘ .• .. . ..
j lijke drijven der revolutie gemeenschappelijke zaak konden i
maken" nog ,,bedenkelijk" en ,,al te goeddenkend", alleen
g vathebbend ,,in sommige achterhoeken van den lande, alsook
E bij sommige verachterden in het midden des lands", en §,
leidend tot ,, olitieke s ierverlammin "’. Groen werd, daar
tt . P g .. t
g, geprezen om den ;;1lf1­l)1OD3lGll tact van zijn nederlandsch ge- j
§ voel" dat hem deed heendringen ,,11aar dat beter en meer
puriteinsche standpunt, waarop men aan den Christushelij­ jj
il der te Rome ten deele de hand reikt, maar den politieken
’· ultramontaan blijft bestrijden".
­ Dit wat betreft de onbruikbaarheid van de antithese in j
,· het nog geen twintig jaren achter ons liggende verleden. En {
l voor de toekomst antwoordde de minister- resident in de il
,, . . i
_ lweede Kamer, op de opmerking zoowel van OllCl­l1bGI`ELl€ als _;
" van vrijzinnigdemocratische zijde gemaakt, dat samenwerking 3
der _g/azzcáes van christelijke en vrijzinnige groepen tegenover jj
l . . .2
·»­«llln» de c/1·0zfe­s= van beide groepen heel wat gezonder en voor het
I
. (_`
. Q"
. S ___"‘_* ij
­, gx?
ï kunnen wezen dan een uiting van godsdienstigheid en godsdienstig leven;het in toepassing
`" brengen van die zucht niet andere dan een vorm van godsdienst. En dan veldt voor fl';
­ deze uiting van het godsdienstig leven , zoo goed als voor elke andere dat zij zidh hult in
. kerkelijken vorm. Trouwens wie dit ontkennen wil, moet zijne oogenvoor de werkelijkheid
. moedwillig sluiten. De erkenning van God in het staatsrecht leidt bij katholieken tot heel
je andere consequenties dan bij calvinisten. `i.Y
· ` 1 Zie het nummer van *10 Februari j.l.
2 2e druk, bl. 21-23.
i ä*
p ­ tl
@1

u
i Y
Air d *7 Aw" f f MA f Ar Y H iw-H jp,//.