HomeDe komende stembusstrijdPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

¤
. ;;·
Q? ·‘` ‘ i * J ·
`‘‘ .` "”? W 0
A , . ti"? Era. ‘
j» nu Komnnnn srnmnnssrimn. 3
.`
· Aldus is het dat de dingen schijnen. Maar dekken schijn
. · en wezen elkander ook? Reeds bij de begrootingsdebatten
_ in de Staten Generaal werd twijfel daaraan geopperd. Op ~
verschillende onjuistheden in die voorstelling werd de aan- z
ii i dacht gevestigd. g
' ¤ Als de politieke partijgroepeering door dien, alle andere
. ”‘i”' verschillen in de schaduw stellenden scheidsmuur beheerscht j
i moet worden, als de onoverbrugbare klove tusschen de g
ii christelijke en de moderne levensbeschouwing de onderlinge
j l difïerentieeringen tusschen de belijders dier verschillende /
"» levensbeschouwingen op den achtergrond dringt, moet die
scheidsmuur de partijgroepeering beheerschen niet alleen hier r
te lande, maar overal waar belijders van de beide levens- gi
_ aii beschouwingen te vinden zijn. Toch is dat niet zoo. Noch
` in Pruisen, noch in Zwitserland, noch in Engeland, noch
* in de Vereenigde Staten - om van andere landen niet te l
i gewagen - zijn de politieke partijen naar het onderscheid,
dat al het andere in de schaduw stellen zou, gerangschikt.
`_ Wel is waar werd daartegenover door den opperbevelhebber ·iQ
g i j van onze christelijke legerschare aangemerkt, dat in die ande1·e
. landen de christelijke levensbeschouwing uit het staatsrecht
nog niet in die mate verdrongen is als hier te lande. Doch
jj de argumenten, waarmede dit gestaafd werd, waren weinig Q
krachtig. Dat Engeland in zijn gansche staatsinrichting tal 2
"‘ van oude vormen heeft, waaronder ook verschillende van ,
` godsdienstigen aard, is overbekend , maar niet minder bekend lj
is, dat die vor1nen aan Engeland niet beletten in wezen een it
der modernste staten van de wereld te zijn. Het wordt te
.l. dezen aanzien alleen overtroffen door de Vereenigde Staten,
een land, dat niettegenstaande verschillende historisch ver-
T "J klaarbare godsdienstige uiterlijkheden, in zijn politiek leven
',_ · nu juist niet het toonbeeld is van hooge zedelijkheid, laat j
' staan van diepen christenzin. Men kan dit niet tegenspreken, ·
al wil men het den Amerikanen gaarne als mc óomze mie E,
A . toerekenen dat zij dr. Kuyper, als dominé, voor half geld
j hebben laten reizen. 1 ·
9
1 Zie Handelingen Tweede Kamer 1904/5, bl. 609.
. al
l it

5 r ` ·. ....a.mh.m.,...-.,.t,n.n_;i._ .... ;k.,,,,._, ,___r__t__,,_,. _,,_ _i..Lm. .*4..... M. 4.-. , ,.... , ,.__,, , ,,,.4 ii