HomeDe komende stembusstrijdPagina 40

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

·?·;i . A;;»=`W· . ....s `...A. m....,.
[ LQ " `ïfïi
l li . _‘
.­ " ( f ·
38 DE KoM1«1NDE STEMBUSSTRIJD. * :. t
zien komen. Welnu, als de stembusstrijd met een nederlaag , lr t ,
voor de christelijke partijen eindigt, zal tengevolge van de { _
vooruitstrevend­vrijzinnige coalitie, voor het algemeen kies- _ il te '
F recht hier te lande eerst de dageraad van het bereikbare ,
j aanbreken. En daarmede zal - een kind kan het voorspel- l .
j len ­­­ de algemeen-kiesrechtbeweging een kracht en een . j ., -
, beteekenis krijgen grooter, veel grooter dan zij hier te lande i
. ooit gehad heeft.
i De sociaal­democraten zouden dat zelven wel inzien, als <
hun bekrompen staren op eigen pa.rtijbelang, hun blik niet _
j verduisterde voor alles wat bij den beoordeelaar een ruimeren _ .
gezichtskring vereischt Doch dit neemt niet _weg, dat als de . i; ’
i . uitkomst van den stembusstrijd va.n Juni gunstig zijn mocht, l
i de sociaal­democraten tegen wil en dank aan de vrijzinnig-
Y democraten de eer zullen moeten geven, dat die uitslag dan ‘ l
· tevens den weg zal hebben geopend voor het door hen niet i
i minder dan door ons, door ons niet minder dan door hen __
begeerde algemeen kiesrecht. ` ,
Het algemeen kiesrecht komt er binnen afzienbaren tijd ‘ ” i
§ niet, oi het komt er langs den thans door de vooruitstrevend- j·
i vrijzinnige coalitie ingeslagen weg. J
In de vooruitzichten van den stembusstrijd, die ons te .
wachten staat, verdiep ik mij niet. Slechts dit staat vast.
l)e strijd kan alleen worden gewonnen, a.ls de vrijzinnigen «
van allerlei gading hunne uiterste krachten inspannen en `
;i . de herstemmingen blijk geven van het inzicht, dat, welke ( . .
, ook hunne onderlinge verschillen zijn, die verschillen tenge­ ,
volge van de houding der regeering en hare slaafsche meer- ii? ’
Q derheid, op den achtergrond treden tegenover de schade die h
voor het landsbelang is te duchten van eene voortduring
i der heerschappij van de clericaal­reactionaire coalitie van `
y de overzijde. la
i , Amsterdam, Februari 1905. M. X/V. F. TREUB. 1 Ff
` Y x