HomeDe komende stembusstrijdPagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

W r .TT, - ~17··v""* “’·”·* W ~ vr.-er - Y Y Y. AW _____ä V X .T,,:.:,_;m,,
2 DE 1<oMr«:Nnn sTaMBUss·ra1.m. j jj,
doordringt, komt toch. bij die eenheid terecht. De ch_riste· . W
lijke partijen - aldus de voorstelling van rechts ­- wor- i'
~ den ondanks diepgaande onderlinge verschillen, saam- _
di ‘“· gebonden en saamgehouden door het gemeenschappelijk ' ~‘l
geloof in Christus dat gevaar loopt door de paganistische stroo­ 4:
ming der vrijzinnigheid te worden weggevaagd. Dit gemeen- 1,
i schappelijk geloof drijft hen, t.e zamen op te trekken voor
de erkenning Gods in ons staatsrecht. Wie Christus belijdt, U llj ‘
. doet dat in heel zijn leven, kan dus ook niet anders dan gll
die belijdenis doen doordringen in zijne samenleving met
anderen, in de maatschappij, waarvan hij deel uitmaakt; i‘ J,
- hij moet daarvan getuigen ook waar het geldt inrichting
en bestuur van den staat, van de van God gewilde in-
stelling tot het brengen en houden van orde en regelmaat J
in onze zondige maatschappij. u ·
·"' Wie niet met mij is, is tegen mij: zoo heet het opnieuw, .
met eene nieuwe - ik had haast geschreven: moderne -­- ’
j wending in den zin. Het is niet genoeg dat men Christus ·
in zijn binnenkamer belijdt; in het staatsleven moet men
L die belijdenis uitdragen. leder die daaraan niet mededoet, [
trekt de li_jn van het christendom niet door tot waar zij,
doorgetrokken worden moet. Hij beseft niet de onafwijsbaar­ if
- heid der specifiek christelijke politiek; hij scheidt zich af van L
hare op het fundament des christendoms opgetrokken staat-
" kunde. Aan zich zelven, niet aan de christen­politici heeft hij ii ­
j ‘ het te wijten, dat hij - hoe godsdienstig hij in zijn eigen
leven ook wezen moge -­ op politiek gebied bij de ongodisten F
moet worden ingedeeld, die nu eens, vriendelijker, met den
naam van belijders der moderne levensbeschouwing, dan
weer, scherper, met dien van paganisten of moderne heidenen
~ worden aangeduid. ‘ t-)
De differentieering ontbreekt onder hen die aan deze zijde tt .
worden ingedeeld evenmin als onder de politieke christen- ‘ Q
ä belijders. Ook hier zijn er schakeeringen op godsdienstig
zoowel als op maatschappelijk gebied; maar ook hier ver- . _
_ jj bleekt de beteekenis dezer onderlinge verschillen tegenover j
de intensiteit van het politieke kleurverschil tusschen de cln·iste­ g
lijke groepen rechts, de moderne paganistische groepen links. M
l