HomeDe komende stembusstrijdPagina 39

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

, . P2 , lv . . W*...«..r -.­­­...» H,. . ,. .. . . .. . I .
is 4
nn 1<o1v1nn1J1«: srmrBUss·r1;nJn. 37 I
craten niet juist vreemde recept - getuige o. a. hun actie
tegen het arbeidscontract - maken zij bij deze gelegenheid
een zelfs voor hen wat overdadig gebruik. ‘
Niet alleen het stellen van de grondwetsherziening tegen
het einde van het komende wetgevende tijdperk wordt tegen
de coalitie uitgespeeld ­- waarbij zorgvuldig verzwegen wordt
j dat, naar ieder op zijn vingers kan natellen, zonder de
< coalitie, van grondwetsherziening om het algemeen kiesrecht j
mogelijk te maken, nog heel wat langer dan vierjaren niets
_, hoegenaamd komen zou. Maar met een wat al te doorzich­
, tigen toeleg wordt aan de arbeiders in woord en beeld be-
duid-, dat de vrijzinnig-democraten zich aan de, bij de arbei-
`s ders niet in zeer gunstigen reuk staande, Liberale Unie hebben Qi
j overgeleverd; dat de vrijzinnig-democraten hun propaganda
r voor algemeen kiesrecht voor vier jaren hebben opgeborgen. ,
Deze voorstelling zou handig mogen heeten, als zij niet
zoo apert oneerlijk was. Immers, waar halen de sociaal-
I" . democraten het recht van daan, die voorstelling aan den
j man te brengen? Waar is dat in het accoord te lezen?
_ Nergens. De zaak is juist omgekeerd. De vrijzinnig­democraten
‘ hebben zich het volle recht voorbehouden voor het algemeen
" kiesrecht te blijven ijveren, als voorheen. En zij hebben
zich niet alleen dat recht voorbehouden, maar zij passen
i het ook toe. Als de sociaal­democraten eens gelieven na te
j · gaan, hoe de thans ingezette verkiezingsstrijd door vrijzinnig­
l democratische woordvoerders gevoerd wordt, zullen zij zich
over de onwaarheid van hunne voorstelling moeten schamen.
l Telkens wordt door die woordvoerders op den voorgrond ge-
steld, - gelijk ook geschiedde in de vergadering van den
{ Vrijzinnig­democratischen Bond, waarin het accoord van deze
J zijde werd aangenomen -- dat het blanco­artikel voor hen
het middel is om tot het algemeen kiesrecht te komen en
L EZ; dat de opening van den weg hiertoe, voor hen de onaiï
’ j _wijsbare voorwaarde is geweest voor het aangaan der coalitie.
Wel verre dat hierdoor de vrijzinnigdemocratische kies-
, ’ · recht-propaganda is verlamd, wordt zij er juist door gesterkt. ,`‘ii
i Immers niets is meer opwekkend voor de energie, dan het doel,
dat men zich stelt, binnen den kring van het bereikbare te
r’ .... N r .,.. I.