HomeDe komende stembusstrijdPagina 38

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

A, ,. _ g g -r · · ~=­« «~ .­­»­ w··=·¤¤ç=-·¤­-·-;«--«=«-;<;ï-;,,;- ·.A.`.-»· -·~_a­­«?ï«­.?-..­-~­­,,..,,,,.,._,_ ,, _ __,...,,.,,,,,,,,,,, P!
g 36 __ ni; Komnnnn s·r1nunuss·1·nïJ1>. _
Een waarborg van beteekenis staat voorts tegen de con-
cessie over, omdat in het verkiezingsprogram der vooruit-
strevend vrijzinnige coalitie is uitgedrukt dat het ministerie,
. dat -uit eene overwinning in den stembusstrijd te voorschijn zou
komen, het vertrouwen der gecoaliseerde vooruitstrevend- j
vrijzinnigen verbeuren zou, indien het niet zóó tijdig met E
een voorstelointrent het blanco-artikel kwam, dat dit vóór
het einde der komende legislatieve periode in eerste lezing <
. kon worden afgehandeld. ‘
Waar nu geen enkel staatsman , ook de sociaal­de1nocratische _,
staatslieden niet, een practisch mogelijken weg kunnen aan- .
W wijzen om, spoediger dan door de vooruitstrevend­vrijzinnige
coalitie voorgesteld wordt, hetzij het beginsel van algemeen- `
en vrouwen-kiesrecht in- hetzij de beletselen tegen dat kies- j
recht uit de grondwet te krijgen; waar voorts - bij eene a
stembusoverwinning ­- de tijd, die vóór de kamerontbinding
als gevolg van de aanneming der eerste lezing van het blanco-
artikel verloopen zal, besteed zal worden aan hervormingen I" .
in onmiskenbaar democratisclie richting, daar is voor demo- i
‘ oraten slechts reden tot tevredenheid over den loop dien de j
zaken genomen hebben. ‘
Dat de conservatieven onder de vrijzinnigen daarover niet "
best te spreken zijn, is verklaarbaar genoeg, maar dit kan
voor de democraten slechts eene aanwijzing te meer zijn, l
t dat zij op het goede spoor zijn. Doch ook de soeiaahdemo-
l oraten zijn allesbehalve tevreden, en ook dit is verklaar- l
. baar. Want ook zij komen in het gedrang.
l j Wel voeren een hoog woord over het blanco­artikel - j
gelijk hunnerzijds omtrent voorstellen van per se onbetrouw­
bare bourgeois­partijen plichtmatig wordt geacht - maar {
een principieelen strijd tegenhet blanco-artikel voeren, kun- J
nen zij niet. Mr. Troelstra heeft het hunnerzijds reeds 1noe­
ten erkennen: het zou van soeiaal­demooratische zijde een g Ei;
dwaasheid zijn, het blanco-artikel niet te aooepteeren als een ’
W winst voor de algemeen­kiesreoht-beweging. Dit zoo zijnde, _
i kunnen zij hun volgelingen alleen tegen het blanco-artikel z ’
‘ opzetten, door woorden te gebruiken zóó dik dat er niet ;
A `nneer doorheen te zien is. En, van dit aan de sociaal-dem0­
.