HomeDe komende stembusstrijdPagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

""“ ‘ïïI·. V­«­­ .~ ­- » a ­- -#-· ··· ~···~­--- -­·--~···-~~ ~--M-~ -­­··~·­­·­­­­~~­~ ···· #~­··­··~·~~~·~~
'. I ·· ' DE KOMENDF1 s'rnMBUssrm.ïn. 33 -
> . afbreuk? Ik meen van niet. Hoe degenen, die er aldus voorstaan
V, a.ls die unie­liberalen, die geen voorstanders van algemeen kies-
recht zijn, hun strijd voor het blanco­a.rtikel voor zich en
voor anderen motiveeren, is ook mij niet al te helder. I
je Ik kan mij echter voorstellen, dat zij billijkheidshalve den
I i kiesrechtstrijd naar het terrein van de gewone wet willen -
° x overbrengen, waar de partijen met gelijke wapenen strijden.
( Maa.r de motieveeren welke die voorstanders van het blanco
A - artikel voor hun houding hebben, kan den voorstanders van
x, het algemeen kiesrecht vrij onverschillig zijn. Immers ·
I- men moet een zonderlingen kijk lp den gang van zaken
; Q hebben, tom niet te beseffen, dat als eerst een strijd ge-
. voerd en gewonnen is om de beletselen tegen het alge-
9 I . meen kiesrecht uit de grondwet te lichten, -­ zij die dien
I strijd aan de zijde der algemeen-kiesrechters hebben mede-
‘” gestreden, nergens een zedelijk gerechtvaardigd motief
I I kunnen vinden, dat voldoende kracht geeft, om de verwezen-
, . lijking te kunnen tegenhouden van datgene, waarvoor men
zelf de mogelijkheid heeft helpen openen. i
Wordt het blanco­arti‘kel verkregen, dan is daarmede het A
I , pleit ten gunste van het algemeen kiesrecht feitelijk beslecht.
De oud­liberalen zien dit juist in.
Maar ­- zoo vertelt ons Mr. Van Houten in zijn elfden A
staatkundigen brombrief- de Liberale Unie gaat met het
blanco-artikel alleen mee, omdat er toch niets van komt,
nl ‘ en dat is onoprecht. Dit laatste zou ik met den haagschen
politieken mopperaar geheel eens zijn, als zijne min. vrien-
Q delijke veronderstelling ten aanzien `van de Liberale Unie ` j
. I aanvaard worden moest. Maar ik vraag, welk argument kan de gé
heer Van Houten bijbrengen voor zulk een kras verwijt? Ik ben
l waarlijk zelf ook niet zulk een bewonderaar van de Liberale I
" Unie, dat ik door vriendschap verhinderd zou worden haar _
feilen te zien. De weifelende houding door haar in zake
. het kiesrecht zoo la.ngen tijd aa.ngenomen, heeft allen vrij zinnig-
_,fI democraten genoeg tegengestaan. Maar al heeft de L. U. be-
·` wezen dat zij somtijds moeite heeft zich een vaste gedrags- I
H __ lijn te stellen, - dit geeft nog aan niemand het recht
haar te betichten, dat zij de gedragslijn die zij, in vast Q
A