HomeDe komende stembusstrijdPagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

. j H
lfi . · jr
32 nn 1<oM1eNnn srnMBUsst1·nï.ïn. .
het`wezen der zaak. Zoowel het een als het ander zijn mid- ` l_’
delen om tot het algemeen kiesrecht te komen. De vraag ­'
is slechts langs welken weg men er het spoedigst komt? ‘
Welnu, ik heb steeds - geheel afgezien van de nu verkre-
· gen. medewerking van de Liberale Unie - overgeheld tot j
'de meening dat het blanco-artikel de meest bruikbare weg j J
aangeeft. Ten bewijze hiervan zij het mij vergund uit de .
school te klappen. Toen nu ruim twee jaren geleden de .l
vrijzinnig­demoeratische., kamerleden aan hun plan tot het
indienen van een voorstel tot grondwetsherziening uitvoering A
C gingen geven, wonnen zij in eene daartoe in Den Haag
T bijeengeroepen samenkomst het advies in van enkele kop- "
_, stukken der partij, waaronder ik de eer had gerekend te l ik
S worden. Alle of zoo goed als alle geraadpleegden gaven V .
[ toen den raad, met het voorstel van een blanc0­artikel te ’
komen en onder hen, die aldus adviseerden, behoorde ook
I V ik. Ik zeg dit niet, om daarmede te kennen te geven dat
j de vrijzinnig­democratische kamerleden ongelijk hadden, toen _
zij van dit advies afweken en het principe van het alge- . = ‘
meen kiesrecht in de grondwet zelve wenschten opgenomen
» te zien. Mijne bedoeling is alleen, duidelijk te maken, dat
° in het blanco­artikel van vrijzinnig­democratisch standpunt
geen of nauwelijks eenige concessie ligt. Voor mij althans V
T is dit alleen een vorm-kwestie en is het blanco­artikel. de
i meest gelukkige vorm.
b Wanneer men nu weet, gelijk men uit het voorloopig A
j _ verslag over het vrijzinnig­democratisch voorstel kan zien,
V dat geen der unie­liberalen zich voor dat voorstel verklaarde L I
en daar tegenover stelt dat thans de geheele Libe1·ale­Unie ` 5
T het blanco­artikel niet slechts aanvaardt, maar binnen het ‘€ l
eerstkomende tijdperk van wetgeving verwezenlijken wil,
' is het dan twijfelachtig dat hier door de vrijzinnig-democraten _
j winst behaald wordt?
Maar niet alle unie­liberalen, die het blanco­artikel aan-
j vaarden, aanvaarden daarmede tevens het algemeen kies-
ng? i recht. Dit valt niet te ontkennen. Maar doet dit aan de
Y waarde van het blanco­artikel voor hen, die daarin het mid- L
del zien om tot het algemeen kiesrecht te komen, wel eenigen w
.1

ïgï V {