HomeDe komende stembusstrijdPagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

l _· · lj
/0 1
· nn KoMnNnn s'1·nMBUss‘ra1Jn. 31
. l j De andere punten van het werkprogram zijn niet van i
i I; minder gewicht, maar zij behooren tot dezulke waaromtrent
j bij de vrijzinnigen vrijwel een com m u nis opinio bestaat,
zoodat zij voor het democratisch karakter van dit program j
weinig kenmerkends hebben. Alles bij elkaar genomen', kan
· ‘i _` men - het kiesrecht een oogenblik ter zijde latende - .
van dit program getuigen, dat de Liberale Unie de aan-
‘ vaarding ervan is gaan overliellen op haar linkerkant en
. dat de Vrijzinnig­democratische Bond, voor zoover het pro-
jj Q gram gaat, er vrijwel zijne eigene denkbeelden in vindt
‘ S “ belichaamd. _
, ·j_. De kortlieid van dit accoord is een verdienste. En dat
. wel in tweeërlei opzicht: 10 omdat die kortheid tevens be-
·, ` vattelijkheid medebrengt en 20 omdat zij het verwijt, als zou
’° 4 men de kiesrecht­kwestie in een zee van andere onderwerpen
U hebben willen verdrinken, onmogelijk maakt. Dit tweede
j" voordeel van het korte accoord brengt mij va11 zelf tot de
kern daarvan: het blanco­artikel. ·
l Er is in de dagbladen over gestreden, welke partij bij
‘ het accoord het meest gewonnen heeft. Verschillende liberale
S, bladen hebben het voorgesteld, alsof de Liberale Unie zich
Fi door den Vrijzinnig­democratischen Bond op het sleeptouw
heeft laten nemen, terwijl daartegenover de sociaal­demo-
0 cratisclie pers zich verlustigt in de voorstelling dat deze
bond zich door de Liberale Unie heeft laten vangen. De
eene voorstelling is al even onjuist als de andere, maar
IQ_ indien gekozen moest worden tusschen een der beide, dan j
0 zou die der bedoelde liberale bladen als de minst onjuiste .
moeten worden aanvaard. j..,
i Door het b!anco­artikel, het wegnemen van de beletselen ïl
` tegen algemeen kiesrecht uit de grondwet in plaats van het ,
opnemen van het beginsel van het algemeen kiesrecht zh
. de grondwet, is van vrijzinnigdemocratische zijde nauwelijks ­.
eenige concessie gedaan. 1k voor mij beschouw dit zelfs als
‘ JT geen concessie hoegenaamd.
Het blanco­artikel en het voorstel tot grondwetsherziening f°
van de vrijzinnig-democratische kamerleden op het stuk
J van het kiesrecht verschillen alleen in den vorm, niet in
1
­