HomeDe komende stembusstrijdPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

. *
if i f
30 nn KOMENDE STEMBUSSTRIJD.
den komenden stembusstrijd zullen voeren. Hoeksteen daarva.n · l V
is het ,,blanco artikel" d. w. z. grondwetsherziening opdat i A
de beletselen tegen algemeen- en vrouwenkiesrecht uit de j {
grondwet worden gelicht en ,,aan den gewonen wetgever
volkomen vrijheid bij de regeling van het kiesrecht worde
' toegekend". ` » ’ _f
Daarnevens bevat dit accoord: verhefling van het peil van
het volksonderwijs in zijne verschillende vertakkingen, met `
handhaving van de openbare school; verzekeringswetten, .
waaronder in het bijzonder de verplichte invaliditeits­ en N
v ouderdomsverzekering met geldelijke bijdrage van den staat; ‘ r °
i herziening der armenwet, waarbij de openbare armenverzor- { ·j_.
ging niet blijft uitsluitend politiezorg; hervorming van het ‘ In .
" defensiewezen in de richting van een volksleger; en wat de ·, `
l financiën betreft, naast bezuiniging op militaire en andere f 4
uitgaven, verbetering van het verband tusschen rijks- en
_. gemeentefinanciën, handhaving van de vrijzinnige hand- j"
I delspolitiek, betere regeling van de ~ thans gesplitste -
rijksinkomstenbelasting met uitbreiding der progressie; ver- I
J betering en verhooging der successiebelasting; belastingen ‘
op voorwerpen van weelde. _ S,
i Een beknopt werkprogram aldus, maar toch één dat, als Fi
~ het in _het volgende vierjarig tijdperk wordt tot stand ge- _
bracht, aan de wetgevende macht stof genoeg tot werken
_ geven zal. Afgezien van de kiesrechtkwestie, waarover aanstonds,
i _ kan dit program van de sympathie van het meerendeel der
vrijzinnigen, ook zelfs van hen, wier democratische gevoe­ lig
f lens niet al te sterk zijn, verzekerd zijn. Voor de vrijzinni·g­ f
democraten is in dit program vooral aanlokkend, dat de
staatsbijdrage bij de pensioenverzekering als eisch is gesteld, i
` dat het volksleger als einddoel der legerhervorming is erkend `
i . en dat, naast belastingen op weeldeartikelen, verbetering
. van de rijksinkomstenbelasting en de successiebelasting met v
uitbreiding of invoering der progressie wordt verlangd. Aan
de wijze waarop deze linancieele paragraaf kan worden uit- ‘ j`
i f gevoerd , heb ik gepoogd een wat vasteren vorm te geven; het [
Y; doet mij genoegen dat die poging ook door de organen van
Liberale Unie­richting over het algemeen gunstig is ontvangen. »
Fré;
ïä. ` s t .