HomeDe komende stembusstrijdPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

,' W"~ j jl I`. r -
. 4
i DE KoMnNnn STEMBUSSTRIJD. 29 ?j
j had verstout in het oud­li·berale bolwerk Tiel een politieke
Q rede uit te spreken die, in hoofdzaak gericht tegen de regee-
j ring, tevens de vrijzinnige democratie tegenover het oud-
, liberalisme stelde en prees. Het dreigement van De Nzèzzzue
Ocummf, dat als wij zoo iets nog weer wagen, de oud-libe-
ralen ook in ons tegenstanders zullen zien, zal de l
vrijzinnig­democraten vrij koud laten. Wij hebben daaraan i
geen oogenblik getwijfeld. Over en weer staan de ,,christe­ Z
j lijken", nu zij zich gedragen gelijk zij doen, het verst van ;
ft ons af, maar onderling is ons verschil zeker groot genoeg
‘· W om zelfstandig optreden ook tegenover elkaar te wettigen.
.t Of dit overal tot het stellen van eigen candidaten tegenover ­
· de oud­liberalen leiden zal, staat niet aan te beslissen.
Het ma.nifest laat het door de oud­liberalen in dit opzicht Q
in te nemen standpunt in het midden. Daarentegen keert
i het zich tegen het algemeen kiesrecht en het blanco- ·
artikel als middel om het te verwezenlijken, tegen verhoo­ .i
lj ging der successiebelasting in de rechte lijn, tegen hervor­ ti
"* ming der directe belastingen anders dan als technische
herziening, laat het bij de pensioenverzekering den eisch
der staatsbijdrage vallen en wil` het in het algemeen de .
j staatsinm enging ten behoeve der economisch zwakkeren slechts
als zz/imam; ramec/{um en niet anders dan als noodzakelijk
kwaad toelaten. Juist op die punten m. a. w. die het demo-.
« cratisch karakter van het accoord tusschen Liberale Unie en »
Vrijzinnig­democratischen Bond bepalen , keert het oud­libe-
rale manifest - gelijk te verwachten was ~ zich daarvan
W af. Wat wonder dat de democraten onder de vrijzinnigen
in de oud­liberalen dus ook geen medestanders kunnen zien?
V Op het stuk van de onderwijs- en handelspolitiek, alsmede ­
de handhaving onzer staatkundige vrijheden heeft het ma.ni­
fest de sympathie van alle vrijzinnigen. `Vrijzinnig is het oud- `
" liberale manifest zonder twijfel, maar het ademt eene a.ndere
S vrijzinnigheid dan het accoord van vrijzinnig­democraten en
j, - unie­liberalen.
l De linkerzijde van de liberale partij heeft met den Vrij-
zinnig-democratischen Bond een accoord aangegaan, dat het
positieve werkprogram bevat, waarmede deze verbondenen