HomeDe komende stembusstrijdPagina 28

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

26 DE Koiunnnn STEMBUSSTRIJD.
geest hadden nagedacht, en die ze toen aan het volk hebben ä
vertolkt. Gij zijt het die de groote bankbiljetten van Groen `
in kleine munt hebt omgezet, passend voor de omgeving, j
waarin ge leefdet.” l
Voor wie lezen kan, is dit duidelijk genoeg. Den chris-
telijken onderwijzers wordt lof en eere toegezwaaid dat zij
als kleine politici den grooten politicus Groen hebben nage­ U
streefd, dat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt, ook als
politieke propagandisten. Met de wet­Mackay, die de politieke ‘,
, pacificatie brengen zou, is de politieke agitatie tegen de ll
_ openbare school en al wat vrijzinnig is, eerst recht begon- i
*` nen. Zóó vervullen de christenen hunne beloften. En van A
die woordbreuk meenen zij thans de vruchten te kunnen
· plukken, o. a. door zoowel principieel als materieel het bij-
zonder onderwijs veel meer te bevoordeelen dan in 1889
geschiedde. Is het wonder dat alle vrijzinnigen thans de
christelijke onderwijspolitiek wantrouwen? Zelfs een ezel E
` stoot zich niet tweemaa.l aan denzelfden steen. Daarbij komt · l
dat de christelijke partijen, zich thans sterker voelende dan {
in 1889, hun bedoelingen ook openlijker uitspreken. Wat
_ zij thans trachten binnen te halen, is slechts op afrekening
van eene latere voor hen nog meer winste gevende veretfe­ j.
ning. Ook te dezen aanzien was dr. Kuypers Jubileumsrede `j
ondubbelzinnig: ,,Laat men toch nooit in de kringen van
ons christelijk onderwijs denken: we hebben nu een vol i
j derde van de schooljeugd van heel Nederland op onze scho-
' len, waar de naam van Jezus Christus genoemd wordt,
i verder komen we niet! Want verstaat het wel, ge moogt
i uw ideaal niet tot dat eene derde beperken; van dat eene ‘
derde moet het uw streven zijn tot twee derden te komen
en in ’t diepst uwer ziel moet heel uw volk u te lief zijn
om in de uiterste consequentie niet op te eischen de drie
derden van ons vaderland voor de`eere en den naam van *
Y Christus l"
En de memorie van toelichting bij het lager­onderwijs­ _
" ontwerp stelt buiten twijfel, dat het de bedoeling is ’s rijks ·
{ financiën ook aan de eindelijke opeisching van die drie
. derden dienstbaar te maken.

ia, te