HomeDe komende stembusstrijdPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

M li J _ ïa
'F tig! . _
ll
DE KOMENDE STEMBUSSTRIJD. 25 l
vatting van den schoolstrijd op politiek terrein" 1 in de Slaa-
‘* daard van 12, 14 en 17 Juni 1895.
j _ De Standaard ma.akt daar van het afleggen van die be-
ll lofte een ernstige grief. Maar dit verwijt van de Sáaadaard
neemt het feit niet weg, dat zij afgelegd werd en dat deze
_, belofte voor de meeste vrijzinnigen, die zich met de wet-
,« · Mackay vereenigden, een der hoofdmotieven bij de bepaling
van hun houding was. Door die pacificatie zou men einde-
Q; lijk meer ruimte krijgen voor sociale wetgeving.
j _ De vraag is dus niet overbodig: hoe werd die belofte ·
= nagekomen? Het antwoord moet helaas luiden: op aller- A
1, onchristelijkste manier. Zij werd zoo weinig gehouden dat 4
' de bijzondere scholen, die onder het regime der zoogenaamde
,1 pacificatie in aantal en beteekenis konden toenemen , als even-
zooveel machines de guerre werden gebruikt om de voor-
1 standers der openbare school, ook op politiek terrein, te
j bestoken. Wie daaraan twijfelen mocht, leze slechts de
Jubileumsrede, door dr. Kuyper op Mei 1904 uit-
t gesproken in de feestvergadering der christelijke. onderwij-
zers en onderwijzeressen.
De feestredenaar zeide daar tot het christelijk onderwijzers-
personeel o. m.:
i ,,Door de kinderen hebt gij den invloed uwer school ook
E in de huisgezinnen, ja, in heel de plaats uwer inwoning
weten te brengen. Door uw onvermoeide inspa.nning en on-
verdroten pogingen geschiedde het, dat allengs ook onder
de ouders overal liefde begon op te waken voor de christe­ _
` lijke beginselen, dat de eere Gods werd hooggehouden en ge-
l broken werd met al, wat het leven verlaagt! Ja, er zijn er
onder u, die in de plaats, hun door God ter woning ge- ·
schonken, allengs verkeerd hebben, als ik mij zoo mag _
l, r uitdrukken, als Groen van Prinstertjes in het klein, als
°` mannen die de groote gedachten van Groen van Prin-
sterer hadden opgenomen in eigen persoon en in hun eigen
1 Ik vestig speciaal de aandacht op dezen titel, alsmede op den inhoud van deze artikelen. _
Die titel en die inhoud bewijzen afdoende hoe valsch de voorstelling is, welke thans van
christelijke zijde wordt gegeven . als zou de schoolstrijd niet door de regeering zijn hervat,
. maar door de oppositie welke tegen die hervatting opkomt. · .