HomeDe komende stembusstrijdPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

x ‘’"" " " Y " " vvv V li I ` er `*' ,
l? ` I .
g . uw ~' .
24 DE KOMENDE STEMBUSSTRIJD.
voor de hand, dat het wat veel naar verlegenheid riekt,
zich daarvan af maken met de plompe opmerking: ,,ik "
geloof er den ernst niet van."
Naast het grondwettig bezwaar zijn er nog tal van andere
• • .• • I
zwaarwichtige bezwaren tegen de onderw1js­novelle dre, haar ,.
voor iederen vrijzinnige onaannemelijk maken. Ik zal ze .,
niet één voor één bespreken. Ik stip slechts aan, het ont- .« ·
breken van de noodige waarborgen ten aanzien van het
leerplan der bijzondere school en de pertinente weigering r
van de ,,christelijken" om hieromtrent een voldoende recht { .
, van contróle aan den staat te geven 1; het gevaar van het
E ontstaan van een groot aantal kleine schooltjes; het ontbre­ .
‘ ken van voorziening voor de buiten betrekking rakende
· openbare onderwijzers; het gehandicapt worden va.n de ,
openbare school, zoodat de uitbreiding van het scholen­aantal,
j bij het wet worden van dit ontwerp, grootendeels aan het *1
M bijzonder onderwijs ten goede zal komen, en last vw! Zeaszf j
- de zonderlinge verrekening met de gemeenten, waardoor
l haar de hoogere onderwijsbijdragen, die haar eerst worden ·
voorgespiegeld , met een slinkschen zwaai weer worden
ontfutseld.
j Een oogenblik stilstaan echter moet ik nog bij de vraag,
, of - afgezien van het grondwettig bezwaar - die vrijzin-
nigen die met de wet­Mackay meegingen, afdoenden grond ,
hebben, zich tegen het thans ingediende voorstel schrap te
zetten. _
` In confesso is, dat in 1889 door regeering en regeerings­
meerderheid in de Tweede Kamer, bij de behandeling der wet-
I v
Mackay, aan de voorstanders der openbare school de belofte
’ werd gegeven, dat daarmede de politieke schoolstrijd uit
. zou zijn. Wie daaraan nog twijfelt leze de artikelen ,,Her­
1 Dat die contróle niet overbodig is, kan o.a. blüken uit een artikel in De Tüd van 11
­ Februari j.l.De »quintessens" van den schoolstrijd, waarin herinnerd
wordt aan het >>mandement der bisschoppen" van 22 Juli 1868, een »monumentum aere ·
perennius", »dat is de onvergankeliikheid der waarheid" en uit welk mandement 0.m.
» naar voren gebracht wordt de volgende zinsnede: >>In de scholen, tot welke de kinderen `
van alle volksklassen toegang hebben, moet het godsdienstig onderricht, gelijk onze H.
vader, Paus Pius IX leert, een zóó voorname plaats in de opvoeding innemen en zóózeer
‘ alles beheerschen, dat, in vergelijking daarvan, de overige kundigheden, die er aan
, « de jeugd worden medegedeeld, als bijzaken voorkomen." » . V
Ei?
ll
ra`, . . N..,..,n,l