HomeDe komende stembusstrijdPagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

I, ' _ `W. ‘.
7 of
_ 22 nn KOMENDE srmMauss·ra1.m. H
de lagenonderwijsnovelle stellig het meest op den voor- .,1
grond komen; onder de reactionaire maatregelen de tarief- 7/
verhooging. i _
De tariefverhooging kan ik, na hetgeen ik daarover reeds
schreef, laten rusten en over de lager­onderwijs-novelle kan V
ik na het artikel van Mr. van Gilse in de eerste aüevering ‘>
' van dezen jaargang van dit tijdschrift kort zijn. Over het t
laatste onderwerp moet ik toch nog een enkel woord zeg-
gen, vooral omdat ik tegenover de schoolwet van l889 anders
sta dan Mr. van Gilse. Deze heeft zich destijds tegen de ‘»
subsidie aan de bijzondere scholen verzet, terwijl ik behoord
_heb tot hen die haar aanbevalen. ,
Vandaar dat ik van mijn standpunt het grondwettig be- i
zwaar tegen de thans voorgedragen verhoogde subsidie korte- ‘_
lijk wil ontwikkelen. De heer van Gilse heeft er voldoende Q
op gewezen dat de rechtsgelijkheid, die men in 1889 tusschen `i_»
bijzonder en openbaar onderwijs wilde invoeren, heel wat
anders was dan de rechtsgelijkheid waarop de regeering
thans aansturen wil. Destijds beoogde de regeering - al-
dus citeert de heer van Gilse uit Dc Pacçjïcalic van Mr. j
de Savornin Lohman ,,alleen rechtsgelijkheid der T
ouders. Dat tusschen de openbare school ­- een gemeen- ll
telijke inrichting - en de bijzondere school geen rechts-
gelijkheid bestaan kan, werd onzerzijds erkend, ofschoon
aanvankelijk eene 1nin juiste uitdrukking in de memorie
van toelichting aanleiding kon geven om het tegendeel te
onderstellen. Het spreekt toch van zelf, dat in de rechts-
wereld eene instelling, die uitgaat van en in handen is van
de overheid, iets anders is dan eene zuiver particuliere
instelling? .
Daarin had de heer Lohman volkomen gelijk. Eene parti-
culiere instelling kan in de rechtswereld tegenover den staat _
geen aanspraak maken op gelijkheid met eene overheidsin­ *i
stelling. Toch gaat het aanhangige wetsvoorstel tegen die
vanzelfslieid lijnrecht in. Het stelt zich, blijkens verschil-
lende plaatsen van de memorie van toelichting op het stand- ,‘
punt als zou in l 889 de rechtsgelijkheid tusschen openbare en
bijzondere scholen teg_enover den staat zijn erkend en
.