HomeDe komende stembusstrijdPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

‘ 20 DE KOMENDE s'rEMBUss*ra1JD. H _
De spoorwegdirecties hadden dan niet behoeven toe te al
. . . ‘_/
geven aan den 1net de wet in botsing komenden eisch gi
van haar personeel omtrent het niet­vervoeren van ,,besmette"
goederen. De staking in het havenbedrijf en daarmede tevense
de spoorwegstaking zouden dan geëindigd zijn en het spoor- ` _
wegverkeer zijn hersteld door de tusschenkomst van ‘>
de regeering. Tengevolge van haar stilzitten, haar weg- Ti
kruipen toen optreden plicht was, eindigde de spoorwegsta- '
king in werkelijkheid met een buigen van de spoor- {
wegdirecties voor een onwettigen eisch van
haa.r personeel ten aanzien van het niet­vervoer van
,,besmette” goederen, en moest daarna de staking in het $_
[ havenbedrijf, zoo goed en zoo kwaad als het ging, met
particuliere tusschenkomst, ten einde gebracht worden. 1,
Q Hadden de ministers hun plicht gedaan, hadden zij niet
verzuimd hun prestige te gebruiken in het belang van
rust en orde, toen dit zoo broodnoodig was, dan zou- j
den de arbeiders niet in den roes zijn gebracht, dat de die-
tatuur van het proletariaat was aangebroken, dan zou de i,. ~
_ gisting in de verste verte niet het hoogtepunt bereikt hebben, 1
dat het na dien gedenkwaardigen Zaterdag bereikte en zou- _
den de latere opgewondenheden, met de zoo schadelijke ge-
volgen van dien, aan het land zijn bespaard gebleven. In 3
het door de regeeringspersonen op 31 Januari j
1903 gepleegde verzuim ligt de grondoorzaak `
van alle in de volgende maanden voorgekomen
troebelen. ` `
Maar bij deze ééne groote fout heeft het ministerie het
destijds niet gelaten. Nu de opgewondenheid, die na 31
Januari zich van de gemoederen der werklieden meester *1
maakte, in de eerste plaats aan de regeering zelve te wijten 1
was, had zij dubbel voorzichtig moeten zijn, die niet nog te M
prikkelen bovendien. deed juist het tegendeel. Door
militair vertoon en vervolgens ,_door het indienen der stakings­
wetten, hield zij de opgewondenheid kunstmatig gaande en . 4
versterkte zij haar. Toen die opgewondenheid in de staking A
van April eene uitbarsting vond, kon en mocht zij niet dan [
aan dat avontuurlijk en af keurenswaardig bedrijf kort en j