HomeDe komende stembusstrijdPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

we , ,. _ . . , ...... r A_,A ri ái,; r ,,1 < .Y , ,-.....1-.-......,.i-n.....,.,¤......a.i
,i nn 1<oMENm«: STEMBUSSTRIJIJ. 19 l
47 - geluk geweest. Ware zij met straf bedreiging of militair ver-
. _ F - toon aangekomen, zij zou slechts olie in het vuur geworpen
t hebben.
G Wat de regeering dan wel had kunnen en moeten doen?
De minister­president en (of) de minister van waterstaat, be-
7’ seffende dat zij van Den Haag uit de zaak niet konden
doorzien , hadden zich naar Amsterdam moeten begeven en
Q daar, ter plaatse van den strijd, na bespreking met de be-
i sturen van werkgevers en werklieden in het haven- en spoor-
` wegbedrijf moeten overwegen , of hun tusschenkomst uitzicht j
lj kon geven op eene minnelijke oplossing van de moeilijkheid , . °
- ~· <. waarin het spoorwegverkeer, als nasleep van den strijd i
j, in de haven, geraakt was. J
j K, Hadden dit gedaan, dan hadden zij 10 bemerkt
· - de werklieden zelven en de veemdirecteur de heer Geis­ L
‘,»* derver kunnen het getuigen ­ dat de werklieden in Z
° het havenbedrijf op 31 Januari 1903 bereid waren tot be-
* eindiging van den strijd met toegeving van het punt, dat . `
ij » georganiseerde arbeiders niet mochten weigeren te werken
D"? met ongeorganiseerden, en 2° dat de werkgevers in het
l , havenbedrijf, onder de moeilijke omstandigheden waarin men °j
i was geraakt, op de overige punten, onder eenigen aandrang,
4 tot toegeven te bewegen waren geweest. Niet onwaarsohijnlnk j
acht ik het - en ik heb heel wat meer recht hier een · l
oordeel uit te spreken dan wie ook der regeeringspersonen
die zich aehterbaks hielden toen handelen plicht was - j
dat een tusschenpersoon, optredende met het zedelijk gezag
van een minister, van den eisoh der arbeiders omtrent de
T ,,onderkruipers" ook nog wel iets had kunnen afdingen.
J Maar hoe dit laatste ook zij, - indien de betrokken jj
` ministers naar Amsterdam waren gegaan, zou- l
j i den zij geen moeite hebben gehad reeds Zater­ 1
E dag 31 Januari in het havenbedrijf den vrede
‘ tusschen partijen geteekend te krijgen. Daar-
g mede zou de spoorwegstaking, die alleen een
solidariteitsstaking tot steun van de havenar­ · i
beiders was, van zelf, op normale wijze, tot een _
einde zijn gekomen.
l