HomeDe komende stembusstrijdPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

s . ‘,.v’ WM ' 5;../" ,.Y~,~­»""""!'¤••'¤••q. · v"‘°j ä‘l.‘1ïv,F.i, > ïï; `y'1§Qè‘Aii,,V_ _ yr I J
18 DE KOMENDE STEMBUSSTRIJD. J
minister­president in de vergadering van de Tweede Kamer
van 25 Februari 1903 mededeelde - op 31 Januari 1903, Qi?
i)OG`[l (16 I'66dS op Jülllläïl bGgOl”lD€I1 Sp0Ol`W€gSlZ&l{iDg i " I
plotseling een onverwacht groote uitbreiding kreeg, de regee­ ’
` ring geheel onvoorbereid was en dat niet het flauwste gerucht 'I
van de staking vooraf tot eenig departement was doorgedron­
gen. ' Dit reken ik de regeering tot een ernstige grief, en naar
aanleiding van dit zich niet op de hoogte houden en dit ,
niet voorzien van moeilijkheden voor het spoorwegverkeer, jj
die ­- afgezien van den omvang daarvan -- reeds dagen
vóór 31 Januari niet alleen te voorzien, maar zelfs min of jv
meer aangekondigd waren, voerde ik in de vergadering va.n
,, . . . . A. <,
de lweede Kamer van 10 December j.l. den minister te ge-
moet, dat hij bij die gelegenheid getoond had niet te be-
grijpen que gozwemer c’esZ prévoir. Ik houd staande dat ik i wi
tot het uiten van deze grief _het volle recht had en heb. ` ,
Maar deze grief, hoewel ernstig, is niet de ernstigste die , *'
in deze zaak tegen de regeering is in te brengen. Toen ,
de directie van de H. S. M., op 31 Januari 1903, gedu­ .
rende de staking, in Den Haag de tusschenkomst der regee­ , `
ring inriep, had deze, geheel onvoorbereid als zij nu een-
maal was en zonder dat zij zich een oordeel had kunnen j
vormen of zij iets ten goede doen kon, zich niet van de `
moeilijkheid mogen afmaken, door er zich achter te verschui-
len dat zij geene wettelijke middelen tot ingrijpen had.
Ik heb het in de Kamer gezegd , en ik wil het hier her-
halen: dat de regeering op dien gedenkwaardigen dag geen
strafwet en geen militairen bij de hand had, is een groot
-. .--. »V.­­­­»- l
goed uit de >>Rostock". ·- Hedenochtend werd geweigerd 45 wagens van Blaauwhoed `
door te zetten." _
Dit bericht is, met eenige wijziging in de redactie, ook te vinden in het eerste blad van
De Nieuwe Rott. Courant van 29 Januari 1903. ‘~· x
Van 30 Januari af hebben alle bladen berichten en beschouwingen over de uitbreiding _ ,
der staking van de amsterdamsche havenarbeiders over het spoorwegbedrijf.
Ik vraag nu in gemoede: Mocht de regeering, na in de gelegenheid te zijn geweest
dat alles te lezen, op 31 Januari geheel onvoorbereid zijn? '
1 Handelingen Tweede Kamer 1902/3 bl. 926: »De stoornis, einde Januari in het
spoorwegverkeer teweeggebracht, overviel de Regeering geheel onverhoeds. Niet het w
flauwste gerucht er van was vooraf tot eenig Departement door- ·‘
g e d r o n g e n. _
,,Geheel onvoorbereid op verweer. greep deswege de regeering
opzettelijk niet op het eigen oogenblik in."
e MI ~