HomeDe komende stembusstrijdPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

W _,__ _%;_­; .i.;;;ïi. .-;.;;a. ­V I 3
1 l . F li 'L T
_ · DE KOMENDE STEMBUSSTRIJD. . -`
Doch nu de minister zich niet ontziet te blijven voortgaan
5 met mij de dwaasheid, dat die man dit wél zou hebben
edaan in de schoenen te schuiven , en daaraan eene be- `
g =
tichting van politieke oneerlijkheid vast te knoopen, mag ik
er aanspraak op maken, en maak ik er aanspraak op, dat
hij zijne bewering te mijnen aanzien waar make, als
J _ hij het kan, - wat eene onmogelijkheid is ~ en
anders voor zijne beschuldiging van politieke oneerlijkheid i
amezzde áozzomöle make even openlijk als hij haar durfde uit-
spreken. ‘
Hiermede stap ik af van dit persoonlijke feit, om nog
een oogenblik stil te staan de zaak zelve.
Nadat de regeering, van 14 Januari 1903 af, met den dag
meer had kunnen zien, hoezeer de veemdirecteur, die in
J de maand te voren met den minister-president had gespro-
ken, het bij het rechte eind had gehad, toen hij ernstige .
verwikkelingen in de amsterdamsche haven voorspelde, deed
zij niets om zich van het verloop daarvan op de hoogte te
houden. Zij lette er niet op, dat reeds van 27 Januari af ,
J 0. a. in lle! Volk dagelijks berichten waren te lezen, die er
, op wezen, dat de gisting naar het spoorwegpersoneel begon
‘ over te slaan en dat dit personeel tot het besluit was geko-
l° 11161], g€€I1 ;;bCS‘Hl€ilZC” gO8dGl”Gl'1 Väll geboycotte VB€l1’l€I1 lIl€GI'
te behandelen. 2 Zoo kon het gebeuren , dat ~ gelijk de
vertelde daarop van de vreeselijke gevolgen daarvan voor de betrokken personen, hun
p vrouwen, kinderen en verdere familie Ik heb hem toen geantwoord, dat ik de verhou­ l
V dingen bij de veemen met hem betreurde, maar dat de quaestie van het »posten" niet bij l
mij, maar bij mijn ambtgenoot van Justitie thuis behoorde."
1 Ik zal er voor zorgen dat de minister van dit verlangen niet onkundig blijve.
2 Het Vollc, Dinsdag 27 Ja.nuari 1903. »Men meent dat de H. IJ. S. M. door het l
krachtig optreden der betrokken organisaties aarzelt een ernstig konflikt uit te lokken met
haar personee1." _
Het Volk, Woensdag 28 Januari: ,,De` federatie van nederlandsche spoorweg-
vereenigingen en bonden houdt hedenavond een buitengewone vergadering bü den heer 1
‘ J. ter Heiden, 1e Van Swindenstraat 127, ter bepaling der houding in zake de staking
der bootwerkers, wanneer een der booten in het bassin Rietlanden mocht komen en men
I hen wil dwingen met onderkruipers te werken." ‘
Het Volle, Donderdag 29 Januari: >>Gisteren avond is in eene vergadering
uitgeschreven door de federaties van spoorwegorganisaties na een uiteenzetting van de j
zaak der havenarbeiders door J. J van Oogen en Ter Laere, besloten geen wagens meer
door te zetten voor Blaauwhoedenveem en Vriesseveem, geen goederen te lossen uithoo-
ten van Wm Müller & Co., kranen te drijven of wagens te vervoeren van Hamburg met ·
.,{ _
ä /,,/
_ ·à»áEl!,. . . ` ,, ’ 7