HomeDe komende stembusstrijdPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

V M, v V W‘_ ,_ i is .__,_. . , . . -w..- .7.. -..-.W.,.­..e. )e;;;;eEm;;..;.;.<«
B · ` l . l
E .
1 .
_ nn koMnN1m s'rEMnUss·raï.m. 15
den ministenpresident aan en verkreeg die. Wat ik nu aan
V de regeering, in verband met de stakingsgeschiedenis, van
gj den aanvang af, onder meer, heb verweten en nog verwijt.,
ia; i V is dat - niettegenstaande de ininister­president, door het-
tr geen op die audientie hem medegedeeld werd, gewaarschuwd
ll? was omtrent. den ernst van den toestand in de amsterdamsche
ja , haven, - het verloop van dien toestand niet volgde met de
, aan haar in zulk een ernstig geval passende nauwlettendheid.
De minister-president, die het gewettigde van het verwijt 1
M gevoelt, tracht het te ont.zenuwen door eene tweeledige ver-
*1 keerde voorstelling te geven. Hij wil het doen voorkomen, .
alsof de veemdirectenr dien hij te woord stond, kwam als
afgezant van mij om hem mijne meening over de zaak te ’
jr melden. Dit nu is vierkant bezijden de waarheid, gelijk de l
minister even goed weet als ik; maar -­ aangezien het j
zaak is, - laat ik het gaan. De tweede verkeerde voorstel- H
ling daarentegen is van ernstiger aard. Iedereen weet, dat J
ij niemand in December 1902 voorzag, dat uit de te ver-
wachten groote staking in het havenbedrijf te Amsterdam
A eene spoorwegstaking zou voortvloeien. Hiervan uitgaande, =j
{Ki i tracht de minister met een harclnekkigheid eene betere zaak al
waardig, het publiek te doen gelooven, dat ik niettemin
zou beweren in December 1902 de spoorwegstaking wél te
’ te hebben voorzien en hem daarvoor te hebben doen waar- I
·_ schuwen. Het is duidelijk dat zulk eene bewering mijnerzijds, ‘ ~ ’
l` op zijn zachtst genomen, zoo allerzonderlingst zou wezen, l
dat, als ik mij aan het aan den man brengen van zulke
ll ll h l l ld _ kt l t k d l
··e ina ig ec en sciu ig maa e, a wa 1‘ ver er in ce t
stakingsgesehiedenis aan de regeering verwijt, te recht als
T. gebazel van hetzelfde allooi terzijde gesteld zou mogen
lf worden. j
j I Toen nu de minister in de Tweede Kamer zijne handige T
fi vondst om mijne ernstige grieven tegen zijn stakingsbeleid "
te discrediteeren, aan den man trachtte te brengen, i
ïj was ik er gelukkig zelf bij. Op zijne bewering dat de heer
Treub ,,,met zijne clazrvoyazcc toen reeds al (in December l
i 1902) voorzien had wat zon kornen" interrumpeerde ik hem
jh met de volgende woorden; ,, Dat heb ik nooit beweerd. De ` .
‘ i
ç_,.,,; v · - He " · H ~eeee H JM