HomeDe komende stembusstrijdPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

‘,,...«. .‘»1v wt.-;.a·;·.·. .. . ­­ 4- -·-· -~- -.~;»­«»·-»·,«».r·:.r­.· ·»,"
l l
ï
nn 1<oMr1ND1~z s'rnMnUss'ra1.rn. 13
i i Voorheen de linale oplossing van de electorale kwestie als
noodzakelijke voorwaarde stellende voor sociale hervormingen,
tracht hij thans een aantal wetten op sociaal gebied binnen
te halen, zonder aan de oplossing van de electorale kwestie ook
maar een oogenblik aandacht te schenken, anders dan
tr om haar tegen te houden.
‘ · Zulk een prijsgeven van vroeger beleden democratische
j denkbeelden door het hoofd van het kabinet, doet het
l ~ ondemocratische karakter daarvan reeds voldoende uitkomen;
i maar het zittende kabinet is niet slechts ondemocratisch,
Q het is anti­democratisch, het is conservatief en reactionair. _.
I; Hiervan zijn kenteekenen te over. f
i Uiting van reactionairen geest is het, bij de wijziging
l n der gemeentewet de deur zorgvuldig te sluiten voor vrouwen l‘
i die het secretaris- of ontvangerschap eener gemeente mochten §
I . begeeren als middel om in hun onderhoud te voorzien; bij i
j het voorstel tot eene tweede wijziging in diezelfde wet -­- j
in strijd met de eischen van het anti­revolutionaire program
*; op het stuk der gemeentelijke autonomie 1 - de gemeenten kt
b te willen beperken in hare bevoegdheid tot het uitoefenen
T van bedrijven; bij de voorgestelde wijziging der provinciale
wet de mogelijkheid tot het exploiteeren van een bedrijf- lj
J bijv. een intercommunale tram of eene provinciale brand-
A verzekering van boerenhofsteden ­- voor de provinciën te r
j ` willen afsnijden; een voorstel tot het uitgeven van millioenen `
i voor snelvuurgeschut op eene zoodanige wijze door te drijven, ‘;
_ dat de kamers geen tijd hadden dat voorstel behoor- i
, lijk te onderzoeken; nieuwe millioenen, die men voor s
de doorvoering zijner maatregelen noodig heeft, te willen r
j opleggen zonder eenigszins rekening te houden met de draag-
kracht dergenen die men zal treffen; aan de postadmi- j
E nistratie eene bedekte censuur te willen opdragen over plaat-
=; en drukwerken ; een ambtenaar, die in dagen van opwinding, Q
ii buiten zijn dienst, te ver gaat in zijne critiek op de regeering, J i
i E ‘ te straffen met ontslag (ontslag-Lindeman); een oflicier het
jï leven lastig te maken, omdat hij aan het hoofd staat van ’
i` jj gi I Zie art. 10. i _
2 Zie mgn artikel in de vorige aflevering.
l
l i