HomeDe komende stembusstrijdPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

l"
e 12 nn icomnnnn s'1‘1·mBUss·i‘a1.rD.
li al de coalitie, zich heeft los emaakt van zi`ne vroe ere demo- i `
W _ g
‘ cratische gevoelens.
._,· V Voorheen groot voorstander van het volksleger, wil de
I, • • . •
§‘ 1n1n1ster­pres1dent daarvan thans niet meer weten. Voorheen
gi als eisch stellende het volk met onwankelbaar vertrouwen
L , te gemoet te gaan, spreekt thans wantrouwen in het volk ,.
i, ‘ uit zijn woorden en daden. Zijn vroeger vertrouwen op het _
ïi volk deed hem het volksle<>‘e1· als zi`n ideaal erkennen 1 l
al ¤ ’ j
zijn tegenwoordig wantrouwen maakt hem daarvan kop- l .
C schuw. 2 Voorheen met heel zijne partij uitgaande op bezui­ l "
c niging in de legeruitgaven, 3 werkt hij nu in de coalitie mede ii
. . . . . . _l
·· tot eene uitzetting dier uitgaven als nooit te voren. ‘ Voor- j
heen tegenstander van lange kazerneering, gaat hij, door
i wantrouwen in het volk geleid, met den minister van oor- l
, ` log eendrachtiglijk samen in het streven om den last dier i `
j , lange kazerneering over een grooter deel der dienstplichtigen I
uit te strekken; 5 - een streven dat alleen dank zij de ;
tusschenkomst van den V1‘ljZlllDlg­ClGlI1OCl'£tEli Marchant, bij
eene in het zand verloopende poging bleef.“ Voorheen zoo •.
fel ijveraar voor een huismanskiesrecht, dat in numeriek
resultaat bij het algemeen kiesrecht niet of nauwelijks be- ’
hoeft achter te staan en ook het vrouwenkiesrecht tot
zekere hoogte toelaat, 7 dat hij geen woorden had hard *
en scherp genoeg ter afkeuring van het grondwetsartikel
dat de finale oplossing der kiesrechtkwestie belet, 8 leent
, ‘ hij zich thans tot een regeeringsprograin, niet slechts voor vier i
il w`­ . .. .
of acht jaar, maar voor onbepaalden tijd, waarop de kies-
te rechtuitbreiding wordt gemist, en past hij, door tusschenkomst j
' van zijne slaafsche meerderheid, op pogingen tot herziening ·«
, l van het door hem zoo fel gehekelde grondwetsartikel op de
j meest krasse manier de politiek van het lijdelijk verzet toe. 9
i 1 Handelingen Tweede Kamer, 1900/1, bl. 1038 en 108*1. ` A
·i 2 t. 2 p. 4903/4. bi. esa ;
V _ ­ 3 Program van actie der antiwevolutionaire partü, punt V. ' . _`
gi`; 4 Vgl. Handelingen Tweede Kamer, *1904/5 bl. 958. , ~
` V 5 t. z. p. 19u2/3, bl. *1353/55; art. *109 ontwerp wijziging der militiewet van /1901, E
je G z. z. p. *1903/4, biz. 341-2,445. . 4
A 7 Zie Smndaard, 20 en 22 Mei 1901. Q
l _ S 1:. 2. p. 9 April 1894. " , ·.
9 Zie voorloopig verslag van het at`deeliiigs0nrle1‘zoel< der ontwerpen tot gr0x1di.vetsherzie­ j l {
9 ning van de Vr. D. en de S. D. kamerleden. iii
i
l r l
L. ` E
#_,_j___`igvi__,_g,.:..·,.~»?··~ i i"i"`=ri`A;wi~YL ,-`. , { >____, , , .. .r , M. .,<·,... , _, ,`__.,.,n,___, “...i_,_.,,·_.,...,..,,,_,.__, , , . .... ~ ­. -­.i~··­­•~».«~­­­­­»;,tg;·;­_;_·’